Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. apríla 2012 – Buxton/Parlament

(vec F-50/11)1

(„Verejná služba – Úradníci – Pridelenie bodov za zásluhy – Hodnotiaca správa – Práca na čiastočný úväzok – Rovnosť zaobchádzania“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dawn Cheryl Buxton (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Alves a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu udeliť žalobkyni jeden bod za zásluhy v rámci hodnotenia za rok 2009

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    D. C. Buxton znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 36.