Language of document :

Sag anlagt den 28. april 2021 – Jalkh mod Parlamentet

(Sag T-230/21)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Frankrig) (ved advokat F. Wagner)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse P9 TA(2021)0092 af 25. marts 2021 om anmodningen om ophævelse af sagsøgerens immunitet (2020/2110 IMM), hvorved dennes immunitet blev ophævet, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

Første anbringende om en ulovlighedsindsigelse med hensyn til artikel 32 i meddelelse nr. 0011/2019 af 19. november 2019. Sagsøgeren er af den opfattelse, at det forhold, at et medlem ikke kan tage en kopi af sagsakterne, gør det muligt at manipulere disse, før de sendes til medlemmerne af Europa-Parlamentets Retsudvalg (herefter »JURI-udvalget«). Denne bestemmelse udgør ifølge sagsøgeren en åbenbar tilsidesættelse af retten til forsvar, retten til en retfærdig rettergang, det almindelige princip om processuel ligestilling og det processuelle loyalitetsprincip.

Andet anbringende om en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter. Dette klagepunkt er opdelt i fire led.

Første led om dokumentfalsk og brug af forfalskede dokumenter begået af JURI-udvalgets ordfører og formand.

Andet led om tilsidesættelse af reglen om at »le pénal tient l’administratif et le civil en état« (forvaltningsretlige og civilretlige procedurer skal udsættes indtil straffesagens afslutning).

Tredje led om, at Parlamentet har tilsidesat artikel 7 i meddelelse nr. 0011/2019 af 19. november 2019.

Fjerde led om en tilsidesættelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Tredje anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (EUT 2012, C 326, s. 266, herefter »protokollen«).

Fjerde anbringende om en tilsidesættelse af protokollens artikel 9. I denne henseende gør sagsøgeren gældende, at der foreligger et klart tilfælde af fumus persecutionis.

____________