Language of document :

28. aprillil 2021 esitatud hagi – Jalkh versus parlament

(kohtuasi T-230/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2021. aasta otsus P9 TA(2021)0092 hageja puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2110 IMM), millega otsustati hagejalt puutumatus ära võtta;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et 19. novembri 2019. aasta teadaanne nr 0011/2019 on õigusvastane. Hageja arvates on sellega, kui parlamendiliige ei tohi toimikust koopiaid teha, võimalik toimikut manipuleerida, enne kui see saadetakse Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni (edaspidi „õiguskomisjon“) liikmetele. Selle sättega rikutakse selgelt kaitseõigusi, õigust õiglasele menetlusele, menetlusliku võrdsuse ja lojaalsuse üldpõhimõtet.

Teine väide, et rikutud on olulisi vorminõudeid. See väide jaguneb neljaks osaks.

Esimene osa: dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine õiguskomisjoni raportööri ja juhataja poolt.

Teine osa: rikutud on põhimõtet le pénal tient l’administratif et le civil en état (haldus- ja tsiviilmenetlus tuleb peatada kuni kriminaalmenetluse lõpuni).

Kolmas osa: parlament rikkus 19. novembri 2019. aasta teadaande nr 0011/2019 artiklit 7.

Neljas väide: rikutud on Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 9.

Kolmas väide, et rikutud on Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 (ELT 2012, C 326, lk 266, edaspidi „protokoll“) artiklit 8.

Neljas väide, et rikutud on protokolli artiklit 9. Sellega seoses on hageja arvates selgelt tegemist fumus persecutionis asjaoludega.

____________