Language of document :

Kanne 28.4.2021 – Jalkh v. parlamentti

(asia T-230/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Ranska) (edustaja: asianajaja F. Wagner)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2020/2110 IMM) 25.3.2021 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen P9 TA (2021)0092, jolla kantajan koskemattomuus pidätetään

velvoittaa Euroopan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu 19.11.2019 päivätyn tiedonannon nro 011/11/2019 32 artiklan lainvastaisuudesta tehtyyn väitteeseen. Kantaja katsoo, että se, että parlamentin jäsen ei voi ottaa kopiota asiankirjasta, mahdollistaa asiakirjan manipuloinnin ennen kuin se annetaan tiedoksi Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan (jäljempänä JURI-valiokunta) jäsenille. Kantajan mukaan tällä määräyksellä loukataan ilmeisellä tavalla puolustautumisoikeuksia, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja asianosaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden ja käsittelyn lojaalisuuden yleistä periaatetta.

Toinen kanneperuste, joka perustuu olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen. Tämä kanneperuste jakaantuu neljään osaan.

Ensimmäinen osa, joka perustuu JURI-valiokunnan esittelijän ja sen puheenjohtajan suorittamaan asiakirjojen väärentämiseen ja väärennettyjen asiakirjojen käyttämiseen

Toinen osa, joka perustuu säännön, jonka mukaan hallintoasiaa käsiteltäessä on odotettava rikosasiassa ja siviiliasiassa annettavaa ratkaisua, rikkomiseen

Kolmas osa, joka perustuu 19.11.2019 päivätyn tiedonannon nro 0011/2019 7 artiklan rikkomiseen

Neljäs osa, joka perustuu Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan rikkomiseen

Kolmas kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N: o 7) (EUVL 2012, C 326, s. 266; jäljempänä pöytäkirja) 8 artiklan rikkomiseen.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu pöytäkirjan 9 artiklan rikkomiseen. Kantaja vetoaa tältä osin siihen, että kyseessä on räikeä humus persecutionis-tapaus

____________