Language of document :

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2021 r. – Jalkh / Parlament

(Sprawa T 230/21 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Prawo instytucjonalne – Członek Parlamentu Europejskiego – Przywileje i immunitety – Uchylenie immunitetu parlamentarnego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Lorenz i A.M. Dumbrăvan, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparty na 278 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu TA(2021)0092 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie skarżącemu immunitetu [2020/2110(IMM)].

Sentencja

Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________