Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door High Court of Justice (England and Wales), Family Division op 16 november 2020 – SS / MCP

(Zaak C-603/20)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SS

Verwerende partij: MCP

Prejudiciële vraag

Blijft een lidstaat op grond van artikel 10 van de verordening Brussel II bis1 zonder beperking in de tijd bevoegd wanneer een kind dat in die lidstaat zijn gewone verblijfplaats had, onrechtmatig werd overgebracht naar (of wordt vastgehouden in) een niet-lidstaat waar het na die overbrenging (of het niet doen terugkeren) na verloop van tijd zijn gewone verblijfplaats heeft verkregen?

____________

1 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB 2003, L 338, blz. 1).