Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Anglicko a Wales) 16. novembra 2020 – SS/MCP

(vec C-603/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: SS

Žalovaná: MCP

Prejudiciálna otázka

Zachováva článok 10 nariadenia Brusel 21 právomoc bez časového obmedzenia v členskom štáte v prípade, že dieťa, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte, bolo neoprávnene premiestnené do tretieho štátu alebo v ňom bolo zadržané, pričom po uplynutí primeraného času po premiestnení (alebo zadržaní) nadobudlo v tomto štáte obvyklý pobyt?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).