Language of document :

2020 m. lapkričio 16 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ROI Land Investments Ltd. / FD

(Byla C-604/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė, kita apeliacinio proceso šalis ir kasatorė: ROI Land Investments Ltd.

Ieškovas, apeliantas ir kita kasacinio proceso šalis: FD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 1215/2012) 6 straipsnio 1 dalį, siejamą su 21 straipsnio 2 dalimi ir 1 dalies b punkto i papunkčiu, reikia aiškinti taip, kad darbuotojas gali pareikšti ieškinį juridiniam asmeniui, kuris nėra jo darbdavys ir kurio buveinės vieta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1215/2012 63 straipsnio 1 dalį, yra ne valstybėje narėje, tačiau kuris remiantis garantiniu susitarimu tiesiogiai atsako darbuotojui dėl reikalavimų, kylančių iš individualios darbo sutarties su trečiuoju asmeniu, vietos, kurioje arba iš kurios darbuotojas paprastai atlieka arba paskutinį kartą atliko savo darbą būdamas darbo santykiuose su šiuo trečiuoju asmeniu, teisme, jei darbo sutartis su šiuo trečiuoju asmeniu nesant garantinio susitarimo nebūtų sudaryta?

2.    Ar Reglamento Nr. 1215/2012 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad išlyga dėl Reglamento Nr. 1215/2012 21 straipsnio 2 dalies neleidžia taikyti pagal valstybės narės nacionalinę teisę galiojančios jurisdikcijos taisyklės, suteikiančios darbuotojui galimybę pareikšti ieškinį juridiniam asmeniui, kuris pirmajame klausime aprašytomis aplinkybėmis tiesiogiai jam atsako dėl reikalavimų, kylančių iš individualios darbo sutarties su trečiuoju asmeniu, kaip darbdavio „teisių perėmėjui“ įprastinės darbo vietos teisme, jei tokios jurisdikcijos nėra pagal Reglamento Nr. 1215/2012 21 straipsnio 2 dalį, siejamą su 1 dalies b punkto i papunkčiu?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, o į antrąjį klausimą –teigiamai:

a)    ar Reglamento Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad sąvoka „profesinė veikla“ apima samdomą darbą, vykdomą susiklosčius darbo santykiams?

b)    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamento Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad garantinis susitarimas, pagal kurį juridinis asmuo tiesiogiai atsako dėl darbuotojo reikalavimų, kylančių iš individualios darbo sutarties su trečiuoju asmeniu, yra sutartis, kurią darbuotojas sudaro siekdamas tikslo, kurį galima priskirti jo profesinei veiklai?

4.    Jei, remiantis atsakymais į pirmiau pateiktus klausimus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas turėtų tarptautinę jurisdikciją priimti sprendimą byloje:

a)    Ar 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/20082 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad sąvoka „profesinė veikla“ apima samdomą darbą, vykdomą susiklosčius darbo santykiams?

b)    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar reglamento „Roma I“ 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad garantinis susitarimas, pagal kurį juridinis asmuo tiesiogiai atsako darbuotojui dėl reikalavimų, kylančių iš individualios darbo sutarties su trečiuoju asmeniu, yra sutartis, kurią darbuotojas sudaro siekdamas tikslo, kurį galima priskirti jo profesinei veiklai?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.

2 OL L 177, 2008, p. 6.