Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 16. novembrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – ROI Land Investments Ltd./FD

(Lieta C-604/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesarbeitsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: ROI Land Investments Ltd.

Atbildētājs: FD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (turpmāk tekstā – “Briseles I a regula”) 1 6. panta 1. punkts, to skatot kopā ar 21. panta 2. punktu un 1. punkta b) apakšpunkta i) ievilkumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka darba ņēmējs juridisku personu –, kura nav viņa darba devējs un kuras domicils Briseles I a regulas 63. panta 1. punkta izpratnē neatrodas kādas dalībvalsts teritorijā, bet kura, pamatojoties uz garantijas vienošanos, ir tieši atbildīga par darba ņēmēja prasījumiem, kas izriet no atsevišķa darba līguma ar trešo personu, – var iesūdzēt tiesās tajā vietā, kur vai no kurienes darbinieks darba attiecībās ar trešo personu pastāvīgi veic darbu, vai tiesās tajā vietā, kur viņš to veicis pēdējoreiz, ja bez garantijas vienošanās darba līgums ar trešo personu nebūtu ticis noslēgts?

Vai Briseles I a regulas 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Briseles I a regulas 21. panta 2. punktā ietvertā atruna liedz piemērot atbilstoši dalībvalsts tiesībām pastāvošu jurisdikcijas regulējumu, kas darba ņēmējam ļauj juridisku personu, – kura tādos apstākļos, kādi ir raksturoti pirmajā jautājumā, ir tieši atbildīga par darba ņēmēja prasījumiem, kas izriet no atsevišķa darba līguma ar trešo personu, – kā darba devēja “tiesību pārņēmēju” iesūdzēt tiesās tajā vietā, kur viņš pastāvīgi veic darbu, ja saskaņā ar Briseles I a regulas 21. panta 2. punktu, to skatot kopā ar 1. punkta b) apakšpunkta i) ievilkumu, šāda jurisdikcija nepastāv?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša un uz otro jautājumu – apstiprinoša:

Vai Briseles I a regulas 17. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “profesionālās darbības” jēdziens sevī ietver algotu nodarbinātību darba tiesiskajās attiecībās?

Vai gadījumā, ja atbilde ir apstiprinoša, Briseles I a regulas 17. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka garantijas vienošanās, uz kuras pamata juridiska persona ir tieši atbildīga par darba ņēmēja prasījumiem, kas izriet no atsevišķa darba līguma ar trešo personu, ir līgums, kuru darba ņēmējs ir noslēdzis ar mērķi, kas var būt uzskatāms par saistītu ar viņa profesiju?

Ja, atbildot uz iepriekš minētajiem jautājumiem, iesniedzējtiesai ir starptautiskā jurisdikcija izskatīt lietu:

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (turpmāk tekstā – “Romas I regula”) 2 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “profesionālās darbības” jēdziens sevī ietver algotu nodarbinātību darba tiesiskajās attiecībās?

Vai gadījumā, ja atbilde ir apstiprinoša, Romas I regulas 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka garantijas vienošanās, uz kā pamata juridiska persona ir tieši atbildīga par darba ņēmēja prasījumiem, kuri izriet no atsevišķa darba līguma ar trešo personu, ir līgums, ko darba ņēmējs ir noslēdzis mērķiem, kurus var uzskatīt par saistītiem ar viņa profesiju?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.

2 OV 2008, L 177, 6. lpp.