Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal administratif (Luxemburg) den 5 mars 2021 – A, B och C, som rättsligt företräds av sina föräldrar mot Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Mål C-153/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif

Parter i det nationella målet

Klagande: A, B och C, som rättsligt företräds av sina föräldrar

Motpart: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Tolkningsfrågor

Kan artikel 33.2 a i [Europaparlamentets och rådets] direktiv 2013/32/EU [av den 26 juni 2013] om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd,1 jämförd med artikel 23 i [Europaparlamentets och rådets] direktiv 2011/95/EU [av den 13 december 2011] om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet,2 och jämförd med artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas på så sätt att det är tillåtet att avvisa en ansökan om internationellt skydd som har ingetts av föräldrarna i det underåriga barnets namn och för dennes räkning i en annan medlemsstat (i detta fall Luxemburg) än den medlemsstat som tidigare beviljade endast föräldrarna och barnets syskon internationellt skydd (i detta fall Grekland), på grund av att myndigheterna i landet, som före de sistnämndas avresa och barnets födelse, beviljade dem internationellt skydd, har garanterat att barnet, efter sin ankomst och de övriga familjemedlemmarnas återvändande, kommer att kunna få uppehållstillstånd och samma förmåner som beviljas personer som har beviljats internationellt skydd, dock utan att dessa myndigheter har försäkrat att barnet personligen kommer att beviljas internationellt skydd?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 60.

2 EUT L 337, 2011, s. 9.