Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 9 mars 2021 – RW mot Österreichische Post AG

(Mål C-154/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: RW

Motpart: Österreichische Post AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 15.1 c i förordning (EU) 2016/679(1 ) tolkas på så vis att [den registrerades] rätt till tillgång till information är begränsad till mottagarkategorier när några specifika mottagare ännu inte fått del av personuppgifterna, men att [den registrerades] rätt till tillgång till information tvunget måste omfatta även mottagarna av personuppgifterna när personuppgifterna redan har lämnats ut?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1)