Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 юни 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-28/12)1

(Публична служба — Искане да се заличи изречение в медицинския доклад — Трудова злополука или професионално заболяване — Имплицитен отказ на искането)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Gattinara, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на имплицитния отказ на искането на жалбоподателя да се заличи едно изречение от медицинския доклад от 28 февруари 2008 г., да се изпрати нов, коригиран доклад на избрания от жалбоподателя лекар, и изобщо от досието за трудовата злополука да се заличи всяка информация относно невярното според жалбоподателя обстоятелство, че белият прах, с който жалбоподателят е имал допир, в крайна сметка се е оказал бял прах от хартията на вестник, за който жалбоподателят е бил абониран

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски, както и направените от Европейската комисия съдебни разноски.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба на Европейския съюз сумата от 2 000 евро.

____________

1 ОВ C 174, 16.6.2012 г., стр. 31.