Language of document :

23. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus EKP

(kohtuasi F-26/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: S. Pappas)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EKP otsus jätta rahuldamata hageja esitatud juurdepääsutaotlused dokumentidele ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada EKP otsused, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud juurdepääsutaotlused dokumentidele: 21. juuni 2011. aasta otsus dokumentidele juurdepääsu keelamise kohta, peadirektori 12. augusti 2011. aasta otsus ja Euroopa Keskpanga presidendi 12. detsembri 2011. aasta otsus;

kohustada EKP-d maksma hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja EKP–lt.