Language of document :

Žaloba podaná 23. februára 2012 – ZZ/ECB

(vec F-26/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o prístup k dokumentom, a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutia ECB, ktorými sa zamietajú žiadosti žalobcu o prístup k dokumentom, t. j. rozhodnutie z 21. júna 2011, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o prístup k dokumentom, rozhodnutie generálneho riaditeľa z 12. augusta 2011 a rozhodnutie prezidenta Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2011,

uložil ECB povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy, vyčíslenej ex aequo et bono na 10 000 EUR,

zaviazal ECB na náhradu trov konania.