Language of document :

Жалба, подадена на 24 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-27/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Ferlin, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да изключи жалбоподателя от конкурсната процедура EPSO/COM/AD/02/10 — AD7

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение R/718/11 на Европейската комисия от 21 ноември 2011 г.,

при условията на евентуалност да се анулира цялата конкурсна процедура,

да бъде осъдена Комисията да заплати сумата 50 000 Eur като обезщетение за претърпени в резултат на спора неимуществени вреди,

да се бъде осъден ответникът да заплати всички разноски за производството.