Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Ferlin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie wykluczenia skarżącego z konkursu EPSO/COM/AD/02/10 –AD7.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej nr R/718/11 z dnia 21 listopada 2011 r.;

pomocniczo, unieważnienie całego konkursu;

zasądzenie od Komisji kwoty 50 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie strony pozwanej wszystkimi kosztami postępowania.