Language of document :

Žaloba podaná 24. februára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-27/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Ferlin, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o vylúčení žalobcu z výberového konania EPSO COM/AD/02/10-AD7

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie R/718/11 z 21. novembra 2011,

subsidiárne zrušiť výberové konanie ako celok,

zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy 50 000 € ako náhrady utrpenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.