Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. – Hill i in. / Komisja

(Sprawa F-29/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 31.