Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Съединени дела C316/16 и C424/16

B
срещу
Land Baden-Württemberg

и

Secretary of State for the Home Department
срещу
Franco Vomero

(Преюдициални запитвания, отправени от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg и Supreme Court of the United Kingdom)

„Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Право на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО — Член 28, параграф 3, буква a) — Високо ниво на защита срещу експулсиране — Условия — Право на постоянно пребиваване — Пребиваване в приемащата държава членка през десетте години преди решението за експулсиране от територията на съответната държава членка — Период на лишаване от свобода — Последици за непрекъснатостта на десетгодишното пребиваване — Отношение към общата преценка за наличието на интеграционна връзка — Момент на извършване на посочената преценка и критерии за извършването ѝ“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 17 април 2018 г.

1.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Ограничаване на правото на влизане и на правото на пребиваване по съображения, свързани с обществения ред или обществена сигурност — Защита срещу експулсиране — Условие — Пребиваване през десетте години преди решението за експулсиране — Условиe за прилагане — Заинтересовано лице, което има право на постоянно пребиваване

(член 16 и член 28, параграф 2 и параграф 3, буква а) от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Ограничаване на правото на влизане и на правото на пребиваване по съображения, свързани с обществения ред или обществена сигурност — Защита срещу експулсиране — Условие — Пребиваване през десетте години преди решението за експулсиране — Непрекъснат период на пребиваване, който се изчислява, като се брои обратно, считано от датата на решението за експулсиране

(член 28, параграф 3, буква а) от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Ограничаване на правото на влизане и на правото на пребиваване по съображения, свързани с обществения ред или обществена сигурност — Защита срещу експулсиране — Условие — Нарушаване на непрекъснатостта на пребиваването в приемащата държава членка от период на лишаване от свобода — Непрекъснат десетгодишен период на пребиваване преди периода на лишаване от свобода — Обща преценка на интеграционните връзки с държавата членка

(член 28, параграф 3, буква а) от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Ограничаване на правото на влизане и на правото на пребиваване по съображения, свързани с обществения ред или обществена сигурност — Защита срещу експулсиране — Условие — Пребиваване през десетте години преди решението за експулсиране — Момент на преценка — Дата на приемане на решението за експулсиране

(член 27, параграф 2, втора алинея и член 28, параграф 3, буква а) от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

1.      Член 28, параграф 3, буква a) от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в тази разпоредба защита срещу експулсиране зависи от условието заинтересованото лице да разполага с право на постоянно пребиваване по смисъла на член 16 и член 28, параграф 2 от тази директива.

(вж. т. 61; т. 1 от диспозитива)

2.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 64—66)

3.      Член 28, параграф 3, буква a) от Директива 2004/38 трябва да се тълкува в смисъл, че гражданин на Съюза, който изтърпява наказание лишаване от свобода и спрямо когото се приема решение за експулсиране, може да отговаря на предвиденото в тази разпоредба условие да е „пребивава[л] в приемащата държава членка през последните десет години“, стига при обща преценка на положението на заинтересованото лице с отчитане на всички релевантни аспекти да се налага изводът, че въпреки лишаването на заинтересованото лице от свобода интеграционните му връзки с приемащата държава членка не са прекъснати. Сред тези аспекти са в частност здравината на интеграционните връзки, създадени с приемащата държава членка преди лишаването на заинтересованото лице от свобода, видът на престъплението, заради което му е определен съответният срок на лишаване от свобода, и обстоятелствата, при които е извършено това престъпление, както и поведението на заинтересованото лице през периода на лишаването му от свобода.

(вж. т. 83; т. 2 от диспозитива)

4.      Член 28, параграф 3, буква a) от Директива 2004/38 трябва да се тълкува в смисъл, че въпросът дали дадено лице отговаря на условието да е „пребивавал[о] в приемащата държава членка през последните десет години“ по смисъла на тази разпоредба, трябва да се преценява към момента, в който е прието първоначалното решение за експулсиране.

(вж. т. 95; т. 3 от диспозитива)