Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Forenede sager C-316/16 og C-424/16

B mod Land Baden-Württemberg

og

Secretary of State for the Home Department mod Franco Vomero

(anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg og Supreme Court of the United Kingdom)

»Præjudiciel forelæggelse – unionsborgerskab – ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38/EF – artikel 28, stk. 3, litra a) – øget beskyttelse mod udsendelse – betingelser – ret til tidsubegrænset ophold – ophold i værtsmedlemsstaten i de ti år, der ligger forud for afgørelsen om udsendelse fra den pågældende medlemsstat – periode med fængsling – konsekvenser for det tiårige opholds uafbrudte karakter – forholdet mellem den samlede vurdering og den integrationsmæssige tilknytning – det tidspunkt, hvor nævnte vurdering skal foretages, og de kriterier, der skal tages i betragtning herved«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. april 2018

1.        Unionsborgerskab – retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38 – begrænsninger i retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed – beskyttelse mod udsendelse – betingelse – ophold i de ti år, der ligger forud for afgørelsen om udsendelse – anvendelsesbetingelse – den pågældende har ret til tidsubegrænset ophold

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38, art. 16, art. 28, stk. 2, og art. 28, stk. 3, litra a)]

2.        Unionsborgerskab – retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38 – begrænsninger i retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed – beskyttelse mod udsendelse – betingelse – ophold i de ti år, der ligger forud for afgørelsen om udsendelse – uafbrudt opholdsperiode beregnes ved at regne tilbage fra datoen for afgørelsen om udsendelse

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38, art. 28, stk. 3, litra a)]

3.        Unionsborgerskab – retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38 – begrænsninger i retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed – beskyttelse mod udsendelse – betingelse – den uafbrudte karakter af opholdet i værtsmedlemsstaten afbrudt af en periode med fængsling –uafbrudt opholdsperiode på ti år forud for perioden med fængsling –samlet vurdering af den integrationsmæssige tilknytning til værtsmedlemsstaten

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38, art. 28, stk. 3, litra a)]

4.        Unionsborgerskab – retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38 – begrænsninger i retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed – beskyttelse mod udsendelse – betingelse – ophold i de ti år, der ligger forud for afgørelsen om udsendelse – vurderingstidspunkt – dato, hvor afgørelsen om udsendelse træffes

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38, art. 27, stk. 2, andet afsnit, og art. 28, stk. 3,litra a)]

1.      Artikel 28, stk. 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF skal fortolkes således, at retten til den beskyttelse mod udsendelse, som er fastsat i nævnte bestemmelse, er betinget af, at den pågældende har ret til tidsubegrænset ophold som omhandlet i dette direktivs artikel 16 og artikel 28, stk. 2.

(jf. præmis 61 og domskonkl. 1)

2.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 64-66)

3.      Artikel 28, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/38 skal fortolkes således, at betingelsen om, at den pågældende skal have »haft ophold i værtsmedlemsstaten i de ti forudgående år«, i denne bestemmelse i tilfældet med en unionsborger, som afsoner en frihedsstraf, og i forhold til hvem en udsendelsesafgørelse er truffet, kan være opfyldt, for så vidt som en samlet vurdering af den pågældendes situation, der tager alle relevante forhold i betragtning, fører til, at det må antages, at den pågældendes integrationsmæssige tilknytning til værtsmedlemsstaten, til trods for nævnte fængselsstraf, ikke er blevet brudt. Disse forhold indbefatter bl.a. styrken af den integrationsmæssige tilknytning, der er opnået til værtsmedlemsstaten før den pågældendes fængsling, karakteren af den overtrædelse, der danner grundlag for den idømte fængselsstraf, og de omstændigheder, hvorunder overtrædelsen blev begået, såvel som den pågældendes opførsel i fængslingsperioden.

(jf. præmis 83 og domskonkl. 2)

4.      Artikel 28, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/38 skal fortolkes således, at spørgsmålet om, hvorvidt en person opfylder betingelsen om at have »haft ophold i værtsmedlemsstaten i de ti forudgående år« som omhandlet i nævnte bestemmelse, skal vurderes på det tidspunkt, hvor den oprindelige udsendelsesafgørelse træffes.

(jf. præmis 95 og domskonkl. 3)