Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Liidetud kohtuasjad C316/16 ja C424/16

B

versus

Land Baden-Württemberg

ja

Secretary of State for the Home Department

versus

Franco Vomero

(eelotsusetaotlused, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ja Supreme Court of the United Kingdom)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikli 28 lõike 3 punkt a – Tugevdatud kaitse väljasaatmise eest – Tingimused – Alaline elamisõigus – Elamine vastuvõtvas liikmesriigis asjaomase liikmesriigi territooriumilt väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul – Vangistusperiood – Tagajärjed kümneaastase elamisperioodi pidevuse suhtes – Seos integratsioonisideme igakülgse hindamisega – Hindamise ajahetk ja hindamisel arvesse võetavad kriteeriumid

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus

1.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Riiki sisenemise ja seal elamise õigusele avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides kehtestatavad piirangud – Kaitse väljasaatmise eest – Tingimus – Elamine väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul – Kohaldamise tingimus – Asjaomane isik, kelle on alaline elamisõigus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artikkel 16, artikli 28 lõige 2 ja lõike 3 punkt a)

2.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Riiki sisenemise ja seal elamise õigusele avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides kehtestatavad piirangud – Kaitse väljasaatmise eest – Tingimus – Elamine väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul – Pidev kümneaastane elamisperiood, mida arvutatakse tagurpidi alates väljasaatmise otsusest

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artikli 28 lõike 3 punkt a)

3.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Riiki sisenemise ja seal elamise õigusele avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides kehtestatavad piirangud – Kaitse väljasaatmise eest – Tingimus – Vangistuses viibitud aja tõttu vastuvõtvas liikmesriigis elamisperioodi pidevuse katkemine – Pidev kümneaastane elamisperiood enne vangistuses viibitud aega – Liikmesriigiga tekkinud integratsioonisidemete igakülgne hindamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artikli 28 lõike 3 punkt a)

4.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Riiki sisenemise ja seal elamise õigusele avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides kehtestatavad piirangud – Kaitse väljasaatmise eest – Tingimus – Elamine väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul – Hindamise ajahetk – Väljasaatmisotsuse vastuvõtmise aeg

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artikli 27 lõike 2 teine lõik ja artikli 28 lõike 3 punkt a)

1.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud väljasaatmisvastase kaitse saamine eeldab, et asjaomasel isikul on direktiivi artikli 16 ja artikli 28 lõike 2 tähenduses alaline elamisõigus.

(vt punkt 61 ja resolutsiooni punkt 1)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 64–66)

3.      Direktiivi 2004/38 artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et vabaduskaotuslikku karistust kandva liidu kodaniku puhul, kelle suhtes on tehtud väljasaatmisotsus, võib selles sättes kehtestatud tingimus, et isik on „elanud vastuvõtvas liikmesriigis eelnevad kümme aastat“, olla täidetud, kui asjaomase isiku olukorra igakülgne hindamine, milles võetakse arvesse kõiki asjakohaseid aspekte, võimaldab leida, et vaatamata kinnipidamisele ei ole asjaomase isiku ja vastuvõtva liikmesriigi vahelised integratsioonisidemed katkenud. Nende aspektide hulgas on eeskätt enne asjaomase isiku kinnipidamist vastuvõtva liikmesriigiga tekkinud integratsioonisidemete tugevus, selle süüteo laad, mis põhjendas mõistetud kinnipidamisperioodi, ning teo toimepanemise tehiolud ja asjaomase isiku käitumine kinnipidamise ajal.

(vt punkt 83 ja resolutsiooni punkt 2)

4.      Direktiivi 2004/38 artikli 28 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et seda, kas isik vastab tingimusele, et ta on „elanud vastuvõtvas liikmesriigis eelnevad kümme aastat“ selle sätte tähenduses, tuleb hinnata sel hetkel, mil tehakse algne väljasaatmisotsus.

(vt punkt 95 ja resolutsiooni punkt 3)