Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Sprawy połączone C316/16 i C424/16

B
przeciwko
Land Baden-Württemberg

oraz

Secretary of State for the Home Department
przeciwko
Francowi Vomerowi

(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg i przez Supreme Court of the United Kingdom)

Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii Europejskiej – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 28 ust. 3 lit. a) – Zwiększona ochrona przed wydaleniem – Warunki – Prawo stałego pobytu – Pobyt w przyjmującym państwie członkowskim przez 10 lat poprzedzających decyzję o wydaleniu z terytorium danego państwa członkowskiego – Okres odbywania kary pozbawienia wolności – Wpływ na ciągłość 10-letniego pobytu – Związek pomiędzy ogólną oceną a więzami integracyjnymi – Moment, w którym należy przeprowadzić wspomnianą, ocenę oraz kryteria, jakie należy uwzględnić w ramach tej oceny

Streszczenie – wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r.

1.        Obywatelstwo Unii – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38 – Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego – Ochrona przed wydaleniem – Warunek – Pobyt przez dziesięć lat poprzedzających decyzję o wydaleniu – Warunek stosowania – Posiadanie przez zainteresowaną osobę prawa stałego pobytu

[dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 16, art. 28 ust. 2, ust. 3 lit. a)]

2.        Obywatelstwo Unii – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38 – Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego – Ochrona przed wydaleniem – Warunek – Pobyt przez dziesięć lat poprzedzających decyzję o wydaleniu – Okres ciągłego pobytu obliczany wstecz, od dnia wydania decyzji o wydaleniu

[dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 28 ust. 3 lit. a)]

3.        Obywatelstwo Unii – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38 – Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego – Ochrona przed wydaleniem – Warunek – Przerwanie ciągłości pobytu w przyjmującym państwie członkowskim przez okres odbywania kary pozbawienia wolności – Dziesięcioletni okres ciągłego pobytu w okresie poprzedzającym odbywanie kary pozbawienia wolności – Ocena całościowa więzi integracyjnych z przyjmującym państwem członkowskim

[dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 28 ust. 3 lit. a)]

4.        Obywatelstwo Unii – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38 – Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego – Ochrona przed wydaleniem – Warunek – Pobyt przez dziesięć lat poprzedzających decyzję o wydaleniu – Chwila dokonywania oceny – Data wydania decyzji o wydaleniu

[dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 27 ust. 2 akapit drugi, art. 28 ust. 3 lit. a)]

1.      Artykuł 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, należy interpretować w ten sposób, że korzystanie z przewidzianej we wspomnianym przepisie ochrony przed wydaleniem z terytorium państwa członkowskiego zależy od spełnienia warunku, by zainteresowany posiadał prawo stałego pobytu w rozumieniu art. 16 i art. 28 ust. 2 tej dyrektywy.

(zob. pkt 61; pkt 1 sentencji)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 64–66)

3.      Artykuł 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku obywatela Unii, który odbywa karę pozbawienia wolności i wobec którego została wydana decyzja o wydaleniu, ustanowiony w tym przepisie warunek „[zamieszkiwania] w przyjmującym państwie członkowskim przez poprzednie dziesięć lat” może zostać spełniony, o ile całościowa ocena sytuacji zainteresowanego z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów prowadzi do stwierdzenia, że niezależnie od wspomnianego pozbawienia wolności więzy integracyjne łączące zainteresowanego z przyjmującym państwem członkowskim nie zostały zerwane. Wśród tych aspektów znajdują się w szczególności siła więzów integracyjnych zadzierzgniętych w przyjmującym państwie członkowskim przed umieszczeniem zainteresowanego w zakładzie karnym, charakter przestępstwa, które było przyczyną odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, oraz okoliczności popełnienia przestępstwa, a także zachowanie zainteresowanego w okresie odbywania kary.

(zob. pkt 83; pkt 2 sentencji)

4.      Artykuł 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, że kwestię, czy dana osoba spełnia warunek „[zamieszkiwania] w przyjmującym państwie członkowskim przez poprzednie dziesięć lat” w rozumieniu wspomnianego przepisu, należy oceniać w dniu wydania pierwotnej decyzji o wydaleniu.

(zob. pkt 95; pkt 3 sentencji)