Language of document :

Talan väckt den 22 april 2021 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Mål C-259/21)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: I. Liukkonen och I. Terwinghe)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artiklarna 15−17, 20 och 59.2 i rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten1 , samt

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt parlamentet föreskrivs i de rättsakter varigenom detta rättsområde regleras, nämligen artiklarna 10.4 och 15 i förordning (EU) 2019/12412 och artikel 9 i förordning (EU) 2019/4723 att sådana åtgärder som avses med förevarande talan ska vidtas genom sådana delegerade rättsakter som avses i artikel 290 FEUF.

Till stöd för sin talan har parlamentet således åberopat två grunder. Den första grunden avser oegentligheter i och en förvanskning av förfarandet i den mån de omstridda åtgärderna borde ha vidtagits genom sådana delegerade rättsakter som avses i artikel 290 FEUF och inte enligt det förfarande som anges i artikel 43.3 FEUF. Den andra grunden avser ett avbrott i det lojala samarbetet i strid med artikel 13.2 FEU. Genom att anta de omstridda bestämmelserna genom ett annat förfarande än det som föreskrivs i detta syfte i de rättsakter vartill rådet är medförfattare har rådet berövat parlamentet den prövningsrätt som den skulle ha tillerkänts om det föreskrivna förfarandet hade tillämpats.

____________

1 EUT 2021, L 31, s. 31.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT 2019, L 198, s. 105).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/472 av den 19 mars 2019 om upprättande av en flerårig plan för bestånd som fiskas i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordningarna (EU) 2016/1139 och (EU) 2018/973 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 (EUT 2019, L 83, s. 1).