Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 23. októbra 2020 – Schneider Electric SA a i./Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(vec C-556/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, LʼAir liquide, société anonyme pour l’étude et lʼexploitation des procédés Georges Claude

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Prejudiciálna otázka

Bránia ustanovenia článku 4 smernice 90/435/ES z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch1 , najmä v spojení s článkom 7 ods. 2 uvedenej smernice, takému ustanoveniu, ako je ustanovenie článku 223e code général des impôts (všeobecný daňový zákonník), ktoré upravuje, na účely správneho uplatnenia inštitútu určeného na zamedzenie dvojitého hospodárskeho zdanenia dividend, zrážku dane zo zisku, ktorý bol materskej spoločnosti vyplatený dcérskymi spoločnosťami so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, pri jeho prerozdelení zo strany materskej spoločnosti?

____________

1 Ú. v. ES L 225, 1990, s. 6 ; Mim. vyd. 09/001, s. 147.