Language of document :

Acțiune introdusă la 26 octombrie 2020 – Republica Polonă/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-554/20)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâte: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea următoarelor reglementări din Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier :

a articolului 1 punctul 3 în partea în care se adaugă alineatul (1) literele (b) și (g) la articolul 5 din Regulamentul 1071/20091 ,

a articolului 2 punctul 4 litera (a), prin care se adaugă alineatul (2a) la articolul 8 din Regulamentul 1072/20092 ,

a articolului 2 punctul 5 litera (b), prin care se adaugă alineatul (7) la articolul 10 din Regulamentul 1072/2009;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea constată că reglementările atacate din Regulamentul 2020/1055 nu pot fi separate de restul acestui regulament fără modificarea esenței acestuia, Republica Polonă solicită anularea Regulamentului 2020/1055 în întregime.

Motivele și principalele argumente

Republica Polonă formulează următoarele afirmații privind reglementările din Regulamentul 2020/1055:

În ceea ce privește articolul 1 punctul 3, în măsura în care această reglementare adaugă alineatul (1) litera (b) la articolul 5 din Regulamentul 1071/2009:

încălcarea principiului proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TFUE], a articolului 91 alineatul (2) TFUE, precum și a articolului 94 TFUE prin stabilirea obligației de întoarcere a vehiculelor la centrele operaționale la fiecare opt săptămâni,

încălcarea articolului 11 TFUE și a articolului 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prin nerespectarea cerințelor de protecție a mediului;

În ceea ce privește articolul 1 punctul 3 în partea în care se adaugă alineatul (1) litera (g) la articolul 5 din Regulamentul 1071/2009:

încălcarea principiului proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TFUE] prin stabilirea unor cerințe arbitrare privind numărul vehiculelor de care trebuie să dispună operatorii de transport rutier, precum și privind locul de staționare a conducătorilor auto la un centru operațional din statul membru în care își au sediul;

încălcarea principiului securității juridice prin stabilirea unor cerințe imprecise privind numărul de vehicule de care trebuie să dispună operatorii de transport rutier, precum și privind locul de staționare a conducătorilor auto la un centru operațional din statul membru în care își au sediul;

încălcarea articolului 11 TFUE și a articolului 37 din Cartă prin nerespectarea cerințelor de protecție a mediului;

În ceea ce privește articolul 2 punctul 4 litera (a):

încălcarea principiului proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TFUE], a articolului 91 alineatul (2) TFUE, precum și a articolului 94 TFUE prin stabilirea pauzei obligatorii și prin interdicția operațiunilor de cabotaj,

încălcarea articolului 11 TFUE și a articolului 37 din Cartă prin nerespectarea cerințelor de protecție a mediului;

În ceea ce privește articolul 2 punctul 5 litera (b):

încălcarea principiului proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TFUE], a articolului 91 alineatul (2) TFUE, precum și a articolului 94 TFUE prin acordarea posibilității statelor membre de a stabili limitări în sfera efectuării de operațiuni de cabotaj constând în segmente rutiere inițiale sau finale efectuate în cadrul unor operațiuni de transport combinat între state membre;

încălcarea articolului 11 TFUE și a articolului 37 din Cartă prin nerespectarea cerințelor de protecție a mediului;

Republica Polonă susține în special că reglementările atacate încalcă principiul proporționalității. În ceea ce privește adoptarea unor criterii necorespunzătoare de stabilire a limitării posibilității de desfășurare a operațiunilor de cabotaj și cross-trade, operatorilor de transport rutier li s-au stabilit obligații exagerate, care au un efect negativ nu numai asupra situației angajatorilor individuali, precum și asupra pieței serviciilor de transport, ci și asupra mediului și funcționării infrastructurii de transport.

Efectele negative ale adoptării reglementărilor atacate vor fi resimțite în special de angajatorii din statele situate la distanță de centrul Uniunii Europene. În același timp, reglementarea adoptată nu are o motivare obiectivă din perspectiva situației conducătorilor auto. Aceasta nu reflectă nici caracterul specific al serviciilor reglementate.

 

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO 2009, L 300, p. 51).

2 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO 2009, L 300, p. 72).