Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 21. októbra 2020 – PF, MF/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(vec C-564/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: PF, MF

Odporcovia: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Prejudiciálne otázky

Obmedzuje sa orgán jedinej kontroly v členskom štáte pri oznamovaní a certifikovaní pre Európsku komisiu podľa článku 33 ods. 2 písm. a) a článku 34 nariadenia o kontrole1 iba na oznámenie údajov o úlovkoch v určitom rybolovnom revíri zaznamenaných rybármi podľa článkov 14 a 15 tohto nariadenia, ak sa orgán jedinej kontroly z opodstatnených dôvodov domnieva, že zaznamenané údaje sú značne nespoľahlivé alebo má právo použiť primerané, vedecky platné metódy, aby spracoval a certifikoval zaznamenané údaje a získal tak presnejšie údaje o výlove na účely ich oznámenia Európskej komisii?

Môže úrad, ak tak uzná za vhodné, na základe primeraných dôvodov legálne využiť iné zdroje údajov ako sú licencie na rybolov, oprávnenia na rybolov, údaje systému monitorovania plavidiel, vyhlásenia o vykládke, záznamy o predaji a dokumenty o preprave?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 1).