Language of document :

A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2020. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CR, GF, TY

(C-560/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperesek: CR, GF, TY

Alperes: Landeshauptmann von Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hivatkozhatnak-e a menedékjog iránti kérelmét kísérő nélküli külföldi kiskorúként benyújtó és még kiskorúként menedékjogban részesülő harmadik országbeli állampolgár szülei a 2003/86/EK irányelv1 ezen irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban értelmezett 2. cikkének f) pontjára azután is, hogy a menekült a menedékjog megadását követően, azonban a tartózkodási engedélynek a szülei részére történő megadására irányuló eljárás során nagykorúvá vált?

Amennyiben az I. kérdésre igenlő választ kell adni: szükséges-e ilyen esetben az, hogy a harmadik országbeli állampolgár szülei a Bíróság 2018. április 12-i A és S ítéletében (C-550/16, 61. pont)2 említett, családegyesítés iránti kérelem benyújtására vonatkozó „[azon időponttól kezdődő,] főszabály szerint három hónapos határidő[t betartsák] […], amelyben az érintett kiskorút menekültként elismerték”?

Amennyiben az I. kérdésre igenlő választ kell adni: meg kell-e adni a tartózkodási engedélyt közvetlenül az uniós jog alapján a menekült jogállásúként elismert személy nagykorú, harmadik ország állampolgárságával rendelkező lánytestvérének, ha a menekült szülei a tartózkodási engedélynek a menekült nagykorú lánytestvére részére történő megadásának megtagadása esetében ténylegesen arra kényszerülnének, hogy lemondjanak a 2003/86/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti családegyesítési jogukról, mivel a menekült e nagykorú lánytestvére egészségi állapota miatt mindenképpen állandó szülői gondozásra szorul, és ezért nem maradhat egyedül a származási országban?

Amennyiben a II. kérdésre igenlő választ kell adni: milyen szempontokat kell figyelembe venni annak időbeli megfelelőség szempontjából történő értékelése során, hogy az ilyen családegyesítés iránti kérelmet a Bíróság 2018. április 12-i A és S ítéletében (C-550/16, 61. pont) foglalt megállapítások értelmében „főszabály szerint” három hónapon belül nyújtották-e be?

Amennyiben a II. kérdésre igenlő választ kell adni: hivatkozhatnak-e a menekült szülei a 2003/86/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti családegyesítési jogukra azután is, hogy a kiskorú személy menekültkénti elismerésének napja és családegyesítés iránti kérelmük között három hónap és egy nap telt el?

Megkövetelheti-e főszabály szerint a menekült szüleitől a tagállam a 2003/86/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti családegyesítési eljárásban, hogy teljesítsék a 2003/86/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeket?

Függ-e a 2003/86/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett feltételek teljesítésének a 2003/86/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti családegyesítés során történő megkövetelése attól, hogy a 2003/86/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében a családegyesítésre irányuló kérelmet a menekültstátusz megadása után három hónapon belül nyújtották-e be?

____________

1 A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv (HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.).

2 EU:C:2018:248