Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 26. oktobra 2020 - CR, GF, TY

(Zadeva C-560/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wien

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: CR, GF, TY

Nasprotna stranka: Landeshauptmann von Wien

Vprašanja za predhodno odločanje

I.    Ali se lahko starša begunca, ki je kot mladoletnik brez spremstva vložil prošnjo za azil in ki mu je bil še kot mladoletniku priznan azil, kot državljana tretje države, še naprej sklicujeta na člen 2(f) v povezavi s členom 10(3)(a) Direktive Sveta 2003/86/ES1 , če je begunec po priznanju azila, vendar med postopkom za izdajo dovoljenja za prebivanje njegovim staršem, postal polnoleten?

II.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je v takem primeru potrebno, da starša državljana tretje države upoštevata rok za vložitev prošnje za združitev družine, ki je naveden v sodbi Sodišča z dne 12. aprila 2018, C-550/16, A in S2 , točka 61, po katerem mora ta biti „načeloma […] vložena v roku treh mesecev od dneva, ko je bil zadevnemu mladoletniku priznan status begunca“?

III.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je treba polnoletni sestri begunca s priznanim statusom, ki je državljanka tretje države, izdati dovoljenje za prebivanje neposredno na podlagi prava Unije, če bi bila starša begunca v primeru zavrnitve dovoljenja za prebivanje polnoletni sestri begunca dejansko prisiljena odpovedati se svoji pravici do združitve družine v skladu s členom 10(3)(a) Direktive 2003/86/ES, ker ta polnoletna sestra begunca zaradi svojega zdravstvenega stanja nujno potrebuje stalno nego svojih staršev in zato ne more ostati sama v državi izvora?

IV.    Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: katera merila je treba uporabiti pri presoji pravočasnosti, ali je bila taka prošnja za združitev družine „načeloma“ vložena v roku treh mesecev v smislu navedb v sodbi Sodišča z dne 12. aprila 2018, C-550/16, A in S, točka 61?

V.    Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: ali se lahko starša begunca še naprej sklicujeta na svojo pravico do združitve družine v skladu s členom 10(3)(a) Direktive 2003/86/ES, če je od dneva, ko je bil mladoletniku priznan status begunca, in njuno prošnjo za združitev družine, preteklo tri mesece in en dan?

VI.    Ali lahko država članica v postopku za združitev družine v skladu s členom 10(3)(a) Direktive 2003/86/ES od staršev begunca načeloma zahteva, da izpolnjujeta pogoje iz člena 7(1) Direktive 2003/86/ES?

VII.    Ali je zahteva po izpolnjenosti pogojev, ki so navedeni v členu 7(1) Direktive 2003/86/ES, v postopku za združitev družine na podlagi člena 10(3)(a) Direktive 2003/86/ES odvisna od tega, ali je bila prošnja za združitev družine v smislu člena 12(1), tretji pododstavek, Direktive 2003/86/ES vložena v roku treh mesecev po priznanju statusa begunca?

____________

1 Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL 2003, L 251, str. 12).

2 EU:C:2018:248