Language of document :

2014 m. vasario 10 d. Bundesverfassungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Gauweiler ir kt.

(Byla C-62/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverfassungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Konstitucinio skundo procedūra

Ieškovai: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber ir kt., Johann Heinrich von Stein ir kt.

Įstojusios šalys: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)    Institucijų ginčo procedūra

Pareiškėja: Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Atsakovas: Deutscher Bundestag

Įstojusi šalis: Bundesregierung

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar 2012 m. rugsėjo 6 d. Europos centrinio banko Valdančiosios tarybos sprendimas dėl vienakrypčių piniginių sandorių techninių aspektų (Technical features of Outright Monetary Transactions) yra nesuderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 119 straipsniu ir 127 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 17–24 straipsniais, nes jis viršija minėtose nuostatose reglamentuotus Europos centrinio banko įgaliojimus, susijusius su pinigų politika, ir juo kėsinamasi į valstybių narių kompetenciją?

Ar Europos centrinio banko įgaliojimai pirmiausia viršijami todėl, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. Europos centrinio banko Valdančiosios tarybos sprendimas

aa)    yra susietas su į ekonominės politikos sritį įeinančiomis Europos finansinio stabilumo fondo arba Europos stabilumo mechanizmo pagalbos programomis (sąlygų nustatymas)?

bb)    jame numatytas tik atskirų valstybių narių vyriausybės obligacijų pirkimas (atrankinis pobūdis)?

cc)    jame numatytas programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės obligacijų pirkimas kaip papildoma priemonė greta Europos finansinio stabilumo fondo arba Europos stabilumo mechanizmo pagalbos programų (paraleliškumas)?

dd)    gali sumenkinti Europos finansinio stabilumo fondo arba Europos stabilumo mechanizmo pagalbos programų apribojimų ir sąlygų veiksmingumą (apėjimas)?

b)    Ar 2012 m. rugsėjo 6 d. Europos centrinio banko Valdančiosios tarybos sprendimas dėl vienakrypčių piniginių sandorių techninių aspektų yra nesuderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 123 straipsnyje įtvirtintu biudžeto finansavimo pinigų emisija draudimu?

Ar 2012 m. rugsėjo 6 d. Europos centrinio banko ECB Valdančiosios tarybos sprendimas yra nesuderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 123 straipsniu pirmiausia todėl, kad jame

aa)    nenumatyta jokių kiekybinių apribojimų, susijusių su vyriausybės obligacijų pirkimu (apimtis)?

bb)    nenumatyta jokio ilgesnio laikotarpio tarp vyriausybės obligacijų emisijos pirminėje rinkoje ir per Europos centrinių bankų sistemą vykdomo jų pirkimo antrinėje rinkoje (rinkos kainos formavimas)?

cc)    leidžiama visas įsigytas vyriausybės obligacijas laikyti iki jų išpirkimo termino (prieštaravimas rinkos logikai)?

dd)    nenumatyta jokių specifinių reikalavimų įsigyjamų vyriausybės obligacijų kokybei kredito rizikos požiūriu (įsipareigojimų neįvykdymo rizika)?

ee)    vienodai traktuojama Europos centrinių bankų sistema ir privatūs bei kiti vyriausybės obligacijų turėtojai (dalies skolos panaikinimas)?

2.    Subsidiariai tuo atveju, jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. Europos centrinio banko Valdančiosios tarybos sprendimas dėl vienakrypčių piniginių sandorių techninių aspektų, kaip Europos Sąjungos institucijos aktas, negali būti prašymo, pateikiamo vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio pirmos pastraipos b punktu, dalykas:

a)    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 119 ir 127 straipsnius bei Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 17–24 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos Eurosistemai – alternatyviai arba kumuliatyviai – leidžiama:

aa)    susieti vyriausybės obligacijų pirkimą su į ekonominės politikos sritį įeinančių Europos finansinio stabilumo fondo arba Europos stabilumo mechanizmo pagalbos programų egzistavimu ir jų laikymusi (sąlygų nustatymas)?

bb)    pirkti tik atskirų valstybių narių vyriausybės obligacijas (atrankinis pobūdis)?

cc)    pirkti programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės obligacijas kartu taikant Europos finansinio stabilumo fondo arba Europos stabilumo mechanizmo pagalbos programas (paraleliškumas)?

dd)    menkinti Europos finansinio stabilumo fondo arba Europos stabilumo mechanizmo pagalbos programų apribojimų ir sąlygų veiksmingumą (apėjimas)?

b)    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 123 straipsnį, kiek jis susijęs su biudžeto finansavimo pinigų emisija draudimu, reikia aiškinti taip, kad pagal jį Eurosistemai – alternatyviai arba kumuliatyviai – leidžiama:

aa)    pirkti vyriausybės obligacijas be kiekybinių apribojimų (apimtis)?

bb)    pirkti vyriausybės obligacijas netaikant minimalaus laikotarpio, kuris turi praeiti po vyriausybės obligacijų emisijos pirminėje rinkoje (rinkos kainos formavimas)?

cc)    laikyti visas įsigytas vyriausybės obligacijas iki jų išpirkimo termino (prieštaravimas rinkos logikai)?

dd)    įsigyti vyriausybės obligacijas netaikant minimalių reikalavimų jų kokybei kredito rizikos požiūriu (įsipareigojimų neįvykdymo rizika)?

ee)    toleruoti vienodą požiūrį į Europos centrinių bankų sistemą bei privačius ir kitus vyriausybės obligacijų turėtojus (dalies skolos panaikinimas)?

ff)    beveik tuo pačiu metu, kai vyksta euro zonos valstybių narių vyriausybės obligacijų emisija, daryti įtaką kainos formavimui pareiškiant apie ketinimus pirkti arba kitu būdu (skatinimas įsigyti pirmą kartą)?