Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Bundesverfassungsgericht (Vācija) – Peter Gauweiler u.c.

(lieta C-62/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverfassungsgericht

Pamatlietas puses

I)    Konstitucionālās sūdzības tiesvedība

Prasītāji: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber u.c., Johann Heinrich von Stein u.c.

piedaloties: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)    Tiesvedība strīdā starp iestādēm

Prasītāja: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Atbildētājs: Deutscher Bundestag

piedaloties: Bundesregierung

Prejudiciālie jautājumi

1.    a)    Vai Eiropas Centrālās bankas Padomes 2012. gada 6. septembra lēmums par tiešo monetāro darījumu tehniskām iezīmēm (Technical features of Outright Monetary Transactions) ir nesaderīgs ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 119. pantu un 127. panta 1. un 2. punktu, kā arī Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem 17.–24. pantu, jo tas pārsniedz šajās normās reglamentētās Eiropas Centrālās bankas pilnvaras monetārās politikas jomā un iejaucas dalībvalstu kompetencē?

Vai Eiropas Centrālās bankas pilnvaru pārsniegšana izriet it īpaši no tā, ka Eiropas Centrālās bankas Padomes 2012. gada 6. septembra lēmums:

aa)    ir saistīts ar tādām ekonomikas politikas atbalsta programmām kā Eiropas Finanšu stabilitātes instruments vai Eiropas Stabilizācijas mehānisms (nosacījumi)?

bb)    paredz tikai dažu dalībvalstu valsts obligāciju iegādi (selektivitāte)?

cc)    paredz programmas valstu valsts obligāciju iegādi papildus Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta vai Eiropas Stabilizācijas mehānisma atbalsta programmām (paralēlisms)?

dd)    varētu apiet Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta vai Eiropas Stabilizācijas mehānisma atbalsta programmu ierobežojumus un nosacījumus (apiešana)?

b)    Vai Eiropas Centrālās bankas Padomes 2012. gada 6. septembra lēmums par tiešo monetāro darījumu tehniskām iezīmēm (Technical features of Outright Monetary Transactions) ir nesaderīgs ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. pantā nostiprināto budžeta monetārās finansēšanas aizliegumu?

    Vai atbilstību Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. pantam it īpaši nepieļauj tas, ka Eiropas Centrālās bankas Padomes 2012. gada 6. septembra lēmums:

aa)    neparedz valsts obligāciju iegādes kvantitatīvo ierobežojumu (apjoms)?

bb)    neparedz nekādu laika intervālu starp valsts obligāciju emisiju primārajā tirgū un Eiropas Centrālo banku sistēmas īstenoto obligāciju iegādi sekundārajā tirgū (tirgus cenas veidošana)?

cc)    pieļauj, ka visas iegādātās valsts obligācijas tiek turētas līdz beigu termiņam (iejaukšanās tirgus loģikā)?

dd)    neparedz īpašas prasības iegādājamo valsts obligāciju kredītkvalitātei (saistību neizpildes risks)?

ee)    paredz vienādu attieksmi pret Eiropas Centrālo banku sistēmu un privātiem vai citiem valsts obligāciju īpašniekiem (parāda atlaišana)?

2.    Pakārtoti, gadījumam, ja Tiesa uzskatītu, ka Eiropas Centrālās bankas Padomes 2012. gada 6. septembra lēmums par tiešo monetāro darījumu tehniskām iezīmēm (Technical features of Outright Monetary Transactions) kā Eiropas Savienības iestādes akts nav derīgs lūguma priekšmets atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta pirmās daļas b) punktam:

a)    Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 119. pants un 127. pants, kā arī Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem 17.–24. pants ir interpretējami tādējādi, ka tie – alternatīvi vai kumulatīvi – ļauj Eurosistēmai:

aa)    valsts obligāciju iegādi pakārtot tādu ekonomikas politikas atbalsta programmu kā Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta vai Eiropas Stabilizācijas mehānisma esamībai un ievērošanai (nosacījumi)?

bb)    iegādāties tikai dažu dalībvalstu valsts obligācijas (selektivitāte)?

cc)    iegādāties programmas valstu valsts obligācijas papildus Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta vai Eiropas Stabilizācijas mehānisma atbalsta programmām (paralēlisms)?

dd)    apiet Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta vai Eiropas Stabilizācijas mehānisma atbalsta programmu ierobežojumus un nosacījumus (apiešana)?

b)    Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. pants, ņemot vērā budžeta monetārās finansēšanas aizliegumu, ir interpretējams tādējādi, ka Eurosistēmai – alternatīvi vai kumulatīvi – ir ļauts:

aa)    iegādāties valsts obligācijas bez kvantitatīva ierobežojuma (apjoms)?

bb)    iegādāties valsts obligācijas bez minimāla laika intervāla attiecībā uz to emisiju primārajā tirgū (tirgus cenas veidošana)?

cc)    turēt visas iegādātās valsts obligācijas līdz to beigu termiņam (iejaukšanās tirgus loģikā)?

dd)    iegādāties valsts obligācijas bez minimālām to kredītkvalitātes prasībām (saistību neizpildes risks)?

ee)    samierināties ar vienādu attieksmi pret Eiropas Centrālo banku sistēmu un privātiem vai citiem valsts obligāciju īpašniekiem (parāda atlaišana)?

ff)    ietekmēt cenu veidošanos, hronoloģiskā kopsakarā ar eurozonas dalībvalstu valsts obligāciju emisiju izsakot nodomu iegādāties obligācijas vai citādā veidā (pirmreizējās iegādes veicināšana)?