Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverfassungsgericht (Tyskland) den 10 februari 2014 – Peter Gauweiler m.fl.

(Mål C-62/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverfassungsgericht

Parter i det nationella målet

Verfassungsbeschwerdeverfahren

Klagande: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber m.fl., Johann Heinrich von Stein m.fl.

intervenienter: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

Organstreitverfahren

Klagande: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Motpart: Deutscher Bundestag

intervenient: Bundesregierung

Frågor

1.    a)    Är Europeiska centralbankens råds beslut av den 6 september 2012 om Technical features of Outright Monetary Transactions oförenligt med artiklarna 119, 127.1 och 127.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 17–24 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken på så sätt att det går utöver Europeiska centralbankens mandat avseende den monetära politiken som regleras i nämnda bestämmelser och inkräktar på medlemsstaternas behörighet?

Har Europeiska centralbankens mandat överskridits framför allt av den omständigheten att Europeiska centralbankens råds beslut av den 6 september 2012

aa)    anknyter till ekonomisk–politiska stödprogram inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen (villkor)?

bb)    enbart föreskriver köp av statsobligationer från vissa medlemsstater (selektivitet)?

cc)    utöver stödprogrammen inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen föreskriver köp av statsobligatioer från medlemsstater som omfattas av programmet (parallellism)?

dd)    kan innebära att de begränsningar och villkor som anges i stödprogrammen inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen kringgås (kringgående)?

b)    Är Europeiska centralbankens råds beslut av den 6 september 2012 om Technical features of Outright Monetary Transactions oförenligt med förbudet i artikel 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt mot monetär budgetfinansiering?

Är Europeiska centralbankens råds beslut av den 6 september 2012 oförenligt med artikel 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt särskilt därför att

aa)    det inte föreskrivs någon kvantitativ begränsning för köp av statsobligationer (volym)?

bb)    det inte föreskrivs att en viss tidsperiod ska förflyta mellan emissioner av statsobligationer på förstahandsmarknaden och inköpet av dessa av Europeiska centralbankssystemet på andrahandsmarknaden (prissättning på marknaden)?

cc)    det är tillåtetet att hålla samtliga förvärvade statsobligationer fram till förfallodagen (ingrepp i marknadslogiken)?

dd)    det inte innehåller några specifika krav på kreditvärdigheten avseende de statsobligationer som ska förvärvas (förlustrisk)?

ee)    det föreskrivs en likabehandling av Europeiska centralbankssystemet och enskilda och andra innehavare av statsobligationer (skuldnedskrivning)?

2.    I andra hand, för det fall att domstolen skulle anse att Europeiska centralbankens råds beslut av den 6 september 2012 om Technical features of Outright Monetary Transactions i egenskap av rättsakt som beslutas av en av Europeiska unionens institutioner inte kan vara föremål för en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 första stycket punkt b i fördraget om europeiska unionens funktionssätt, har följande frågor ställts:

a)    Ska artiklarna 119 och 127 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 17–24 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken tolkas på så sätt att Eurosystemet har rätt att alternativt eller kumulativt

aa)    villkora köpet av statsobligationer med förekomsten och efterlevnaden av ekonomisk–politiska stödprogram inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen (villkor)?

bb)    enbart köpa statsobligationer från vissa medlemsstater (selektivitet)?

cc)    utöver stödprogrammen inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen köpa statsobligatioer från medlemsstater som omfattas av programmet (parallellism)?

dd)    kringgå de begränsningar och villkor som anges i stödprogrammen inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen (kringgående)?

b)    Ska artikel 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på förbudet mot monetär budgetfinansiering tolkas så, att Eurosystemet har rätt att alternativt eller kumulativt

aa)    köpa statsobligationer utan kvantitativ begränsning (volym)?

bb)    köpa statsobligationer på förstahandsmarknaden utan att en viss minsta tidsperiod förflutit från att de emitterats (prissättning på marknaden)?

cc)    hålla samtliga statobligationer som förvärvats fram till förfallodagen (ingrepp i marknadslogiken)?

dd)    förvärva statsobligationer utan några minimikrav på kreditvärdigheten (förlustrisk)?

ee)    godta en likabehandling av Europeiska centralbankssystemet och enskilda och andra innehavare av statsobligationer (skuldnedskrivning)?

ff)    påverka prissättningen genom att tillkännage sin avsikt att köpa statsobligationer eller på annat sätt i samband med att statsobligationer emitteras av medlemsstaterna i euroområdet (uppmuntran till att köpa nyemitterade statsobligationer)?