Language of document :

Sag anlagt den 27. januar 2017 – ADDE mod Parlamentet

(Sag T-48/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Defalque)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. november 2016 om finansieringen i 2015 af ADDE-partiet, hvorved et beløb på 500 615,55 EUR blev erklæret ikke-støtteberettiget og et beløb på 172 654,92 EUR blev krævet tilbagebetalt, annulleres.

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. december 2016 annulleres, for så vidt som den begrænser størrelsen på forfinansieringen af 2017-ydelsen til 33% af den maksimale ydelse, og gør betalingen af forfinansieringen betinget af fremlæggelsen af en anfordringsgaranti, og følgelig annulleres artikel I.4.1 i tilskudsafgørelse FINS-2017-13, der er knyttet til denne afgørelse.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet med påstand om annullation af afgørelsen af 21. november 2016 har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

Med det første anbringende gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og retten til forsvar.

Med det andet anbringende gøres gældende, at Europa-Parlamentet har anlagt åbenbart urigtige skøn, hvilket har medført en tilsidesættelse af artikel 7, 8 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT 2003, L 297, s. 1).

Med det tredje anbringende gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og princippet om ligebehandling.

Til støtte for søgsmålet med påstand om annullation af afgørelsen af 15. december 2016 har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1.    Med det første anbringende gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og retten til forsvar.

2.    Med det andet anbringende gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 134 i EU’s finansforordning.

3.    Med det tredje anbringende gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og princippet om ligebehandling.

____________