Language of document :

Kanne 27.1.2017 – ADDE v. parlamentti

(Asia T-48/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin ADDE-puolueen vuoden 2015 rahoituksesta 21.11.2016 tekemän päätöksen, jossa todettiin, että 500 615,55 euron suuruinen summa oli myönnetty perusteettomasti, ja vaadittiin 172 654,92 euron suuruisen summan takaisinmaksamista

kumoamaan Euroopan parlamentin 15.12.2016 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä rajataan vuoden 2017 ennakkomaksun määrä 33 prosenttiin tuen enimmäismäärästä ja katsotaan, että ennakkomaksun maksaminen edellyttää first demand -takuun esittämistä, ja näin ollen kumoamaan kyseisen päätöksen liitteenä olevan tuen myöntämistä koskevan päätöksen FINS-2017/13 I.4.1 artiklan

velvoittamaan vastaaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Edellä mainitun 21.11.2016 tehdyn päätöksen kumoamista koskevan kanteen tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan hyvän hallinnon periaatetta ja puolustautumisoikeuksia on loukattu.

Toinen kanneperuste, jossa vedotaan useisiin ilmeisiin arviointivirheisiin, joiden vuoksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 (EYVL 2003, L 297, s. 1) 7, 8 ja 9 artiklaa on rikottu.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu.

Edellä mainitun 15.12.2016 tehdyn päätöksen kumoamista koskevan kanteen tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1.    Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan hyvän hallinnon periaatetta ja puolustautumisoikeuksia on loukattu.

2.    Toinen kanneperuste, jonka mukaan unionin varainhoitoasetuksen 134 artiklaa on rikottu.

3.    Kolmas kanneperuste, jonka mukaan suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu.

____________