Language of document :

Определение на председателя на Общия съд от 14 март 2017 г. — ADDE/Парламент

(Дело T-48/17 R)

(Обезпечително производство Финансиране на политическа партия Институционално право Банкова гаранция Липса на неотложност)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Брюксел, Белгия) (представител: L. Defalque, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: C. Burgos и S. Alves)

Предмет

Молба на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС за допускане на временни мерки с цел освобождаването от задължението да се предостави банкова гаранция като условие за предварителното финансиране на субсидиите, произтичащо от решение FINS-2017-13 на Парламента от 15 декември 2016 г. относно предоставеното на жалбоподателя финансиране

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечителни мерки.

Не се произнася по разноските.

____________