Language of document :

Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – ADDE versus parlament

(kohtuasi T-48/17)1

(Institutsiooniõigus – Euroopa Parlament – Otsus, millega erakonna teatud kulud tunnistatakse 2015. aasta toetuse andmisel rahastamiskõlbmatuks – Otsus, millega antakse toetust 2017. aastaks ja nähakse ette 33% suuruste eelmaksete tegemine toetuse maksimumsummast ning kohustus esitada pangatagatis – Erapooletuse kohustus – Kaitseõigused – Finantsmäärus – Finantsmääruse kohaldamise eeskirjad – Määrus (EÜ) nr 2004/2003 – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Defalque ja L. Ruessmann, hiljem M. Modrikanen ja viimaks Y. Rimokh)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: C. Burgos ja S. Alves)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue, millega palutakse tühistada esiteks parlamendi 21. novembri 2016. aasta otsus tunnistada teatud kulud 2015. aasta toetuse andmisel rahastamiskõlbmatuks, teiseks parlamendi 12. detsembri 2016. aasta otsus FINS-2017-13 hagejale 2017. aasta toetuse andmise kohta osas, milles sellega piiratakse eelmaksed 33 protsendiga toetuse maksimumsummast ja seotakse nende maksete tegemine pangatagatise esitamise nõudega.

Resolutsioon

1.        Tühistada parlamendi 21. novembri 2016. aasta otsus, millega tunnistatakse teatud kulud 2015. eelarveaasta toetuse andmisel rahastamiskõlbmatuks.

2.        Jätta rahuldamata nõue tühistada parlamendi 12. detsembri 2016. aasta otsus FINS-2017-13 hagejale 2017. eelarveaastaks toetuse andmise kohta.

3.        Jätta Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL-i ja Euroopa Parlamendi kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamisega seotud kulud, nende endi kanda.

____________

1 ELT C 78, 13.3.2017.