Language of document :

Vispārējās tiesas 2019. gada 7. novembra spriedums – ADDE/Parlaments

(Lieta T-48/17) 1

(Institucionālās tiesības – Eiropas Parlaments – Lēmums, ar kuru par neatbilstīgiem atzīti daži politiskās partijas izdevumi saistībā ar 2015. gada dotācijām – Lēmums, ar kuru piešķirta dotācija par 2017. gadu un paredzēts priekšfinansējums 33 % apmērā no dotācijas maksimālās summas un pienākums sniegt bankas garantiju – Objektivitātes pienākums – Tiesības uz aizstāvību – Finanšu regula – Finanšu regulas piemērošanas noteikumi – Regula (EK) Nr. 2004/2003 – Samērīgums – Vienlīdzīga attieksme)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Brisele, Beļģija) (pārstāvji: sākotnēji L. Defalque un L. Ruessmann, vēlāk M. Modrikanen un visbeidzot – Y. Rimokh, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: C. Burgos un S. Alves)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt, pirmkārt, Parlamenta 2016. gada 21. novembra lēmumu, ar kuru par neatbilstīgiem atzīti daži izdevumi saistībā ar 2015. gada dotāciju, un, otrkārt, Parlamenta 2016. gada 12. decembra lēmumu FINS-2017-13 par dotācijas piešķiršanu prasītājai attiecībā uz 2017. gadu, ciktāl ar minēto lēmumu priekšfinansējums ir aprobežots ar 33 % no dotācijas maksimālās summas, paredzot nosacījumu, ka tiek sniegta bankas garantija.

Rezolutīvā daļa

Atcelt Parlamenta 2016. gada 21. novembra lēmumu, ar kuru par neatbilstīgiem atzīti daži izdevumi saistībā ar 2015. finanšu gada dotāciju.

Noraidīt prasību atcelt Parlamenta 2016. gada 12. decembra lēmumu FINS-2017-13 par dotācijas piešķiršanu prasītājai attiecībā uz 2017. finanšu gadu.

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL un Eiropas Parlaments paši sedz savus tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas radušies pagaidu noregulējuma tiesvedībā.

____________

1     OV C 78, 13.3.2017.