Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – Di Prospero versus komisjon

(kohtuasi F-12/12)1

(Avalik teenistus – Ametisse nimetamine – Konkursi edukalt läbimine pärast seda, kui kohtuotsuse täitmiseks tehti hagejale ettepanek konkureerida – Palgaastmele määramine tagasiulatuvalt)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rita Di Prospero (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus määrata ta tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010 palgaastmele AD11, ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta otsus, millega keelduti R. Di Prospero määramisest palgaastmele AD 11 alates 1. jaanuarist 2010.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja R. Di Prospero kohtukulud.

____________

1     ELT C 138, 12.5.2012, lk 32.