Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 3. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-13/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepagarināt prasītāja līgumdarbinieka darba līgumu

Prasītāja prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

atcelt Cilvēkresursu un drošības ĢD HP.B direkcijas “Pieņemšanas darbā un darba attiecību izbeigšanas” nodaļas vadītāja, kas rīkojas kā amatpersona, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus (turpmāk tekstā – “AHCC”), lēmumu nepagarināt prasītāja darba līgumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt AHCC lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība;

atjaunot prasītāju amatā, ko tas ieņēma DIGIT DĢ, pagarinot tā darba līgumu atbilstoši Civildienesta noteikumu prasībām;

pakārtoti, un gadījumā, ja netiks apmierināts iepriekš minētais lūgums atjaunot prasītāju amatā, piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam radušos kaitējumu, kas provizoriski un ex aequo et bono novērtēts kā starpība starp darba samaksu, ko prasītājs būtu saņēmis kā pagaidu darbinieks Komisijā, ja tā darba līgums būtu pagarināts, un līdz šim saņemto bezdarbnieka pabalstu divu gadu laika posmā (kas atbilst Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pantā paredzētajam pagarinājuma laikam), pieskaitot likumiskos procentus par attiecīgo laika posmu;

katrā ziņā piespriest atbildētajai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas provizoriski un ex aequo et bono noteikts EUR 5000 apmērā, pieskaitot likumiskos procentus līdz dienai, kurā tiks pasludināts spriedums;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.