Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. – Schönberger przeciwko Trybunał Obrachunkowy

(Sprawa F-14/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2011 r. – Mnożniki odniesienia)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Peter Schönberger (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: O. Mader, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo J.M. Stenier i B. Schäfer, pełnomocnicy, następnie B. Schäfer i I. Ni Rágain Düro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postepowania w sprawie awansu w 2011 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Peter Schönberger pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 33.