Language of document : ECLI:EU:F:2013:94

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 26 juni 2013

Mål F‑12/12

Rita Di Prospero

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillsättning – Klarat ett uttagningsprov, vilket vederbörande uppmanats att delta i till följd av ett ett domstolsutslag – Tillsättningen i lönegrad med retroaktiv verkan”

Saken:      Talan, väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Rita Di Prospero yrkar ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda beslut om avslag på sökandens ansökan avseende placering i lönegrad AD 11 med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2010 och ersättning för den ekonomiska och ideella skada som hon lidit.

Avgörande:      Kommissionens beslut av den 18 oktober 2011 om avslag på Rita Di Prosperos ansökan avseende placering i lönegrad AD 11 med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2010 ogiltigförklaras. Talan avslås i övrigt. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Rita Di Prosperos rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan väckt av tjänstemän – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Ogiltigförklaring av ett beslut från Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) att inte tillåta sökanden att delta i ett uttagningsprov – Sökanden har klarat ett annat uttagningsprov för en lägre lönklass – Skyldighet för förvaltningen att utnämna vederbörande till den högre löneklassen med retroaktiv verkan

(Artikel 266 FEUF; artiklarna 3 och 31.1 i tjänsteföreskrifterna)

För det fall att unionsdomstolen ogiltigförklarar ett beslut från Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) avseende att inte ha givit en kandidat möjligheten att delta i ett uttagningsprov, kräver god myndighetsutövning att denne kan sättas i exakt samma situation som han eller hon skulle ha befunnit sig i om han eller hon hade kunnat delta i uttagningsprovet. I detta hänseende, kan inte omständigheten att tillåta den berörde att delta i en uttagning inte anses som ett tillräckligt för genomförande av skyldigheterna som följer av artikel 266 FEUF, i det fall att vederbörande har klarat ett annat uttagningsprov, som organiserats parallellt, för en lägre lönegrad, eftersom vederbörande inte har kunnat delta i rekryteringen till den högre lönergraden i det första uttagningsprovet, med verkan från den tidpunkt som de andra kanadidaterna i uttagningsprovet anställts.

Till följd av ogiltigförklaringen i nämnda dom, åligger det institutionen, vid utövandet av sin rätt till skönsmässig bedömning enligt artikel 266 FEUF, att göra ett val mellan olika tänkbara åtgärder som är förenliga med institutionernas intresse och nödvändigheten att avhjälpa den skada som orsaktas sökanden. Institutionen är skyldig att anta konkreta åtgärder för komma till rätta med de rättsstridiga verkningarna som drabbat kandidaten, varför institutionen, med tillämpning av artikel 3 i tjänsteföreskrifterna, ska beakta den väsentliga ändringen sökandens situation efter ogiltigförklaringen i domen, nämligen att denne har tillträtt sin tjänst. Följaktligen föreligger det inte några hinder för att institutionen utser kandidaten till en högre lönegrad med tillämpning av artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan.

Retroaktiv verkan av en administrativ rättsakt, för att den berättigade förväntan för mottagaren ska respekteras, kan närmare bestämt bestå i en åtgärd för att garantera en grundläggande princip, i förekommande fall principen om rätten till ett effektivt rättsmedel.

(se punkterna 31–36)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 8 oktober 1992, Meskens mot parlamentet, T‑84/91, punkt 78; 29 juni 2005, Pappas mot regionskommittén, T‑254/04, punkt 44

Personaldomstolen: 11 september 2008, Smajda mot kommissionen, F‑135/07, punkt 48