Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

5. november 2013

Kohtuasi F‑14/12

Peter Schönberger

versus

Euroopa Liidu Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2011. aasta edutamine – Kohaldatavad protsendimäärad

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega P. Schönberger palub Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada otsuse, millega Euroopa Liidu Kontrollikoda keeldus tema edutamisest 2011. aasta edutamise raames.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta P. Schönbergeri kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Iga palgaastme või tegevusüksuse ametikohtade arv – Keskmise teenistuskäigu vastavust määravad protsendimäärad – Palgaastmed AD 12, AD 13 ja AST 10 ajavahemikul 1. maist 2004 kuni 30. aprillini 2011 – Kohaldamine viie aasta põhjal

(Personalieeskirjad, artikli 6 lõige 2; I lisa B jagu ja XIII lisa artikkel 9)

Personalieeskirjade XIII lisa artiklit 9 tuleb tõlgendada koostoimes sellise edutamissüsteemi ülesehitusega, mille eesmärk on küll uue ja endise karjääristruktuuri keskmise teenistuskäigu vastavuse tagamine, kuid mis annab igale institutsioonile perioodiliselt tegutsemisruumi protsendimäärade kohaldamisel.

Kuigi personalieeskirjade XIII lisa artikkel 9 teeb erandi personalieeskirjade I lisa B jaost, nähes ette, et alates 1. maist 2004 kuni 30. aprillini 2011 on palgaastmete AD 12, AD 13 ja AST 10 ametnike puhul protsendimäärad erinevad nimetatud lisas viidatud määradest, ei sisalda see ühtegi sätet, mis võimaldab jõuda järeldusele, et samuti tuleb teha erand personalieeskirjade artikli 6 lõikes 2 sätestatud reeglist, mille kohaselt tuleb protsendimäärasid kohaldada viie aasta põhjal.

(vt punktid 43 ja 44)