Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(samosudca)

z 21. júla 2016

Vec F‑9/12 RENV

CC

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť – Pochybenia pri vedení zoznamu vhodných uchádzačov – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EUR/A/151/98 – Rovnosť zaobchádzania – Opatrenia na výkon rozsudku – Vyšetrovanie Európskeho ombudsmana“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou CC v podstate žiada o náhradu škody, ktorú mu spôsobili rôzne pochybenia Európskeho parlamentu pri vedení zoznamu vhodných uchádzačov vypracovaného vo výberovom konaní EUR/A/151/98, na ktorom bolo zapísané jeho meno v nadväznosti na rozhodnutie generálneho tajomníka Parlamentu pre personál zo 17. mája 2005

Rozhodnutie: Európsky parlament je povinný zaplatiť CC sumu vo výške 12 000 eur. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil CC vo veciach F‑9/12, T‑457/13 P a F‑9/12 RENV.

Abstrakt

1.      Právo Európskej únie – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Pojem – Odlišná doba platnosti zoznamu vhodných uchádzačov pre jednotlivých úspešných uchádzačov výberového konania

2.      Úradníci – Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcií – Podmienky – Protiprávnosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Pojem – Strata príležitosti byť prijatý – Dôkazné bremeno

(Článok 340 ods. 2 ZFEÚ)

1.      Všeobecná zásada rovnosti zaobchádzania je základnou zásadou práva Únie, podľa ktorej sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádza rozdielne, pokiaľ rozlišovanie nie je objektívne odôvodnené. Zásada rovnosti zaobchádzania je porušená, pokiaľ sa s dvomi kategóriami osôb, ktorých skutková a právna situácia nie je v zásade rozdielna, zaobchádza rozdielne, alebo pokiaľ sa s rozdielnymi situáciami zaobchádza rovnako.

Keďže meno dotknutej osoby bolo zapísané na zoznam vhodných uchádzačov výberového konania na kratšiu dobu, než mená iných úspešných uchádzačov výberového konania, zásada rovnosti zaobchádzania nebola dodržaná.

(pozri body 89, 90 a 93)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok z 20. februára 2009, Komisia/Bertolete a i., T‑359/07 P až T‑361/07 P, EU:T:2009:40, body 37 a 38 a citovaná judikatúra

2.      V oblasti mimozmluvnej zodpovednosti možno totiž považovať Úniu za zodpovednú iba za škodu, ktorá dostatočne priamo vyplýva z protiprávneho konania niektorej z jej inštitúcií, čo predpokladá, že protiprávnosť spôsobená inštitúciou, ktorej je toto konanie pripísateľné, bola určujúcou príčinou straty príležitosti.

Pokiaľ sa údajná ujma týka straty príležitosti, prináleží účastníkovi konania, ktorý túto ujmu utrpel, aby preukázal, že stratená príležitosť bola skutočná a že strata tejto príležitosti sa stala konečnou.

(pozri body 122 a 123)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudky z 5. októbra 2004, Sanders a i./Komisia, T‑45/01, EU:T:2004:289, bod 150; Eagle a i./Komisia, T‑144/02, EU:T:2004:290, bod 165, a zo 6. júna 2006, Girardot/Komisia, T‑10/02, EU:T:2006:148, bod 96

Súd pre verejnú službu: rozsudok z 12. mája 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisia, F‑50/09, EU:F:2011:55, bod 179 a citovaná judikatúra