Language of document :

Žaloba podaná 21. októbra 2010 - De Pretis Cagnodo a Trampuz/Európska komisia

(vec F-104/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Mario Alberto de Pretis Cagnodo a Serena Trampuz (Terst, Taliansko) (v zastúpení: C. Falagiani, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí náhrady do výšky 100 % niektorých liečebných nákladov manželky úradníka na dôchodku spojených s hospitalizáciou na klinike

Návrhy žalobcov

prerušiť alebo v každom prípade dočasne zakázať, vzhľadom na fumus boni juris tohto návrhu, na vážnu majetkovú škodu, ktorá by v opačnom prípade bola spôsobená žalobcom, a na nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o určenie sporných súm, uskutočnenie núteného vymáhania dotknutých súm a ďalej dočasne zakázať zrážky ex offo z dôchodku M. A. de Pretisa Cagnodoa,

vzhľadom na konštatovanie a vyhlásenie, že nijaká výhrada nemôže byť adresovaná S. Trampuzovej, pokiaľ ide o kvantifikáciu a úhradu nákladov ubytovania tak, ako sa ich domáha klinika, na ktorej bola hospitalizovaná, a na posúdenie, že hospitalizácia S. Trampuzovej a chirurgický zásah, ktorému bola podrobená, boli spôsobené vážnou chorobou, a na záver, že dĺžka hospitalizácie bola nevyhnutná a liečebne správna, určiť, že žalobcovia sú oslobodení od akejkoľvek úhrady plnení uskutočnených zo strany Likvidačného oddelenia Ispra a nariadiť Komisii povinnosť zrušiť žiadosť o vrátenie sumy 41 833 eur alebo inej sumy, ktorá bude prípadne určená, a upustiť od akýchkoľvek zrážok tejto sumy ex offo z dôchodku M. A. de Pretisa Cagnodoa,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________