Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 12 ноември 2020 година – „AKЗ - Бургас“ EOOД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас

(Дело C-602/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: „AKЗ - Бургас“ ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас

Преюдициални въпроси

1.    Правото на ЕС допуска ли национален режим като разглеждания в делото по главното производство, който ограничава законните лихви, които се присъждат при възстановяване на осигурителни вноски, събрана в нарушение на правото на Съюза, до лихвите, начислени от деня, следващ датата на искането за възстановяване на главницата?

2.    Правото на Съюза и по специално принципите на равностойност и ефективност допускат ли национален режим като разглеждания в делото по главното производство, който ограничава законните лихви, които се присъждат при възстановяване на задължителни осигурителни вноски, събрани в нарушение на правото на Съюза, до лихвите, начислени от деня, следващ датата на искането за възстановяване на тези недължимо внесени/събрани суми до възстановяването им?

____________