Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgerichts (Saksa) on esittänyt 16.11.2020 – ROI Land Investments Ltd. v. FD

(asia C-604/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bundesarbeitsgericht

Vastapuoli: FD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 (jäljempänä asetus N:o 1215/2012) 6 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä 21 artiklan 2 kohdan ja 1 kohdan b alakohdan i alakohdan kanssa, tulkittava siten, että työntekijä voi nostaa kanteen sellaista oikeushenkilöä vastaan, joka ei ole hänen työnantajansa ja jonka asetuksen N:o 1215/2012 63 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa mutta joka vakuusilmoituksen (Patronatsvereinbarung) perusteella vastaa työntekijään nähden suoraan kolmannen kanssa tehdystä työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista, sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä tai mistä käsin työntekijä tavallisesti työskentelee työsuhteessaan kolmannen kanssa, tai sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä tai mistä käsin hän viimeksi työskenteli, jos työsopimusta kolmannen kanssa ei olisi syntynyt ilman vakuusilmoitusta?

Onko asetuksen N:o 1215/2012 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että saman asetuksen 21 artiklan 2 kohtaa koskeva varauma estää jäsenvaltion kansallisen oikeuden mukaisen sellaisen toimivaltasääntelyn soveltamisen, jossa työntekijälle annetaan mahdollisuus nostaa kanne sellaista oikeushenkilöä vastaan, joka ensimmäisessä kysymyksessä kuvattujen kaltaisissa olosuhteissa vastaa häneen nähden suoraan kolmannen kanssa tehdystä työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista, työnantajan ”oikeudellisena seuraajana” sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä tai mistä käsin työntekijä tavallisesti työskentelee tai työskenteli, jos tällaista toimivaltaa ei asetuksen N:o 1215/2012 21 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä 1 kohdan b alakohdan i alakohdan kanssa, mukaan ole?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi ja toiseen kysymykseen myöntävästi:

a)    Onko asetuksen N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ammatin käsitteeseen sisältyy työsuhteessa tehtävä palkkatyö?

b)    Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko asetuksen N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että vakuusilmoitus, jonka perusteella oikeushenkilö vastaa työntekijään nähden suoraan kolmannen kanssa tehdystä työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista, on sopimus, jonka työntekijä on tehnyt sellaista tarkoitusta varten, jota voidaan pitää hänen ammattiinsa liittyvänä?

4)    Jos vastauksena edellisiin kysymyksiin on, että ennakkoratkaisua pyytäneellä tuomioistuimella on kansainvälinen toimivalta ratkaista riita-asia:

a)    Onko sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17.6.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/20082 (jäljempänä Rooma I -asetus) 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ammattitoiminnan käsitteeseen sisältyy työsuhteessa tehtävä palkkatyö?

b)    Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko Rooma I -asetuksen 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että vakuusilmoitus, jonka perusteella oikeushenkilö vastaa työntekijään nähden suoraan kolmannen kanssa tehdystä työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista, on sopimus, jonka työntekijä on tehnyt sellaista tarkoitusta varten, jota voidaan pitää hänen ammattitoimintaansa liittyvänä?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.

2 EUVL 2008, L 177, s. 6.