Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Ploieşti (Romunija) 6. aprila 2021 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN/Consiliul Superior al Magistraturii

(Zadeva C-216/21)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Ploieşti

Stranke

Pritožnika: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN

Nasprotna stranka: Consiliul Superior al Magistraturii

Vprašanja za predhodno odločanje

1)    Ali je treba mehanizem za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljen v skladu z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 20061 , šteti za akt, ki ga je sprejela institucija Evropske unije, v smislu člena 267 PDEU, tako da je lahko predmet razlage Sodišča Evropske unije? Ali vsebina, značaj in časovni okvir mehanizma za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljenega v skladu z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 2006, spadajo na področje uporabe Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ki jo je Romunija podpisala v Luxembourgu 25. aprila 2005? Ali so zahteve iz poročil, pripravljenih v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, za romunsko državo zavezujoče?

2)    Ali je načelo neodvisnosti sodnikov, določeno v drugem pododstavku člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter v sodni praksi Sodišča Evropske unije glede na člen 2 PEU mogoče razlagati tako, da zajema tudi postopke v zvezi z napredovanjem že imenovanih sodnikov?

3)    Ali je to načelo kršeno z vzpostavitvijo sistema napredovanja pri hierarhično višjem sodišču, ki temelji izključno na kratki presoji dejavnosti in ravnanja, ki jo opravi komisija, ki jo sestavljajo predsednik višjega sodišča in sodniki tega sodišča, ki poleg rednega ocenjevanja sodnikov ločeno izvajajo tudi ocenjevanje sodnikov za napredovanje ter sodni nadzor nad sodbami, ki so jih izrekli ti sodniki?

4)    Ali je načelo neodvisnosti sodnikov, določeno v členu 19, [odstavek] 1, drugi [pododstavek], Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter v sodni praksi Sodišča Evropske unije glede na člen 2 PEU kršeno, ker romunska država ni spoštovala predvidljivosti in pravne varnosti prava Evropske unije s tem, da je sprejela mehanizem za sodelovanje in preverjanje in njegova poročila ter jih upoštevala več kot 10 let in nato brez predhodnega obvestila spremenila postopek napredovanja sodnikov brez vodstvenih funkcij v nasprotju s priporočili mehanizma za sodelovanje in preverjanje?

____________

1 Odločba Komisije o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji (UL 2006, L 354, str. 56).