Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

Mål T161/18

Anthony Braesch m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

 Tribunalens dom (tredje avdelningen i utökad sammansättning) av den 24 februari 2021

”Talan om ogiltigförklaring – Statligt stöd – Stöd till förebyggande omstrukturering av Banca Monte dei Paschi di Siena – Preliminär granskningsfas – Beslut i vilket stödet förklaras förenligt med den inre marknaden – Invändning om rättegångshinder – Ställning som berörd part – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talerätt – Upptagande till prövning”

1.      Stöd som ges av en medlemsstat – Kommissionens granskning – Administrativt förfarande – Berörd part, i den mening som avses i artikel 108.2 FEUF – Begrepp – Innehavare av obligationer som gör gällande en väsentlig ekonomisk förlust till följd av stödåtgärderna – Omfattas – Villkor

(Artikel 108.2 FEUF; rådets förordning 2015/1589, artikel 1 h)

(se punkterna 35–41)

2.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Berättigat intresse att få saken prövad – Krav på ett faktiskt intresse – Bedömning vid tidpunkten för talans väckande – Talan som kan ge sökanden en fördel – Bevisbörda

(Artiklarna 107.3 b, 108.2 och 263 fjärde stycket FEUF; rådets förordning 2015/1589, artikel 1 h)

(se punkterna 45, 46 och 51)

3.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Berättigat intresse att få saken prövad – Ogiltigförklaring av den angripna rättsakten kan medföra en fördel för sökanden i ett mål vid nationell domstol – Upptagande till prövning – Unionsdomstolens möjlighet att bedöma sannolikheten för att en talan som väckts vid nationell domstol kommer att anses välgrundad – Omfattas inte

(Artikel 263 fjärde stycket FEUF)

(se punkterna 47, 48, 52 och 53)

4.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Rättsakter som berör dem direkt och personligen – Kommissionsbeslut, i vilket det fastställs att ett statligt stöd är förenligt med den inre marknaden utan att det formella granskningsförfarandet inleds – Talan väckt av berörda parter i den mening som avses i artikel 108.2 FEUF – Talan som väcks i syfte att tillvarata de berörda parternas processuella rättigheter – Upptagande till prövning – Grunder som kan åberopas

(Artiklarna 108.2, 108.3 och 263 fjärde stycket FEUF; Europaparlamentets och rådets förordning nr 806/2014; rådets förordning 2015/1589, artiklarna 1 h, 4.3, 4.4 och 6.1; Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59)

(se punkterna 59–64)

Resumé

I april 2008 genomförde den italienska banken Banca Monte dei Paschi di Siena (nedan kallad BMPS) en kapitalökning med 950 miljoner euro som var reserverad för J.P. Morgan Securities Ltd (nedan kallat JPM), enligt avtal som ingåtts mellan dem (nedan kallade FRESH-avtalen). JPM erhöll nödvändiga medel för att finansiera denna transaktion hos Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (nedan kallat MUFJ), som i detta syfte emitterade så kallade FRESH-obligationer, till ett värde av en miljard euro. Innehavarna av dessa obligationer uppbär å sin sida avgifter i form av kuponger som MUFJ överför till dem.

BMPS ansökte i slutet av år 2016 om ett statligt undantagsstöd i form av en förebyggande rekapitalisering enligt den italienska lagstiftningen. Till följd av denna ansökan anmälde de italienska myndigheterna till kommissionen ett stöd för rekapitalisering av BMPS, uppgående till 5,4 miljarder euro. Detta stöd skulle läggas till ett individuellt likviditetsstöd på 15 miljarder euro till BMPS, vilket kommissionen tillfälligt godkände genom beslut av den 29 december 2016.

Efter den preliminära granskningen godkände kommissionen genom beslut av den 4 juli 2017 såväl likviditetsstödet på 15 miljarder euro till BMPS som stödet för den förebyggande rekapitaliseringen av BMPS till ett belopp av 5,4 miljarder euro (nedan kallat beslutet att inte göra invändningar). Dessa stödåtgärder, som åtföljdes av en omstruktureringsplan och de åtaganden som de italienska myndigheterna erbjöd, ansågs utgöra statligt stöd som var förenligt med den inre marknaden(1) med hänsyn till finansiell stabilitet.

Innehavarna av FRESH-obligationerna (nedan kallade sökandena) väckte talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte göra invändningar, eftersom de ansåg att FRESH-avtalen hävdes till följd av den omstruktureringsplan som åtföljde stödåtgärderna och att de hade lidit en väsentlig ekonomisk förlust till följd av denna hävning. Kommissionen framställde en invändning om rättegångshinder, med motiveringen att sökandena varken har ett berättigat intresse av att få saken prövad eller talerätt, i den mening som avses i artikel 263 FEUF.

Kommissionens invändning om rättegångshinder ogillas av tribunalens tredje avdelning i utökad sammansättning. I sin dom ska tribunalen, vad avser faktiska omständigheter som inte tidigare har varit föremål för prövning, tillämpa den rättspraxis som fastställer villkoren för upptagande till sakprövning av en talan om ogiltigförklaring som väckts av berörda parter mot ett kommissionsbeslut att inte göra invändningar mot ett anmält stöd.

Tribunalens bedömning

Med hänsyn till att talan om ogiltigförklaring avser ett beslut av kommissionen att inte göra invändningar, i den mening som avses i artikel 4.3 i förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF,(2) påpekar tribunalen till att börja med att såväl sökandenas berättigade intresse av att få saken prövad som deras rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av detta beslut beror på om de kvalificeras som ”berörda parter” som kan delta i det formella granskningsförfarandet av statligt stöd.

I förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF(3) definieras begreppet ”intresserad part”, som är synonymt med begreppet ”berörd part”, i den mening som avses i artikel 108.2 FEUF, som bland annat en person, ett företag eller en företagssammanslutning, vars intressen kan påverkas av att stöd beviljas. Eftersom detta begrepp ges en vid tolkning i rättspraxis, kan det omfatta varje person som kan visa att beviljandet av ett statligt stöd riskerar att ha en konkret inverkan på vederbörandes situation.

Mot denna bakgrund anser tribunalen att sökandena har styrkt att den omständigheten att de aktuella stödåtgärderna beviljats och att beslutet att inte göra invändningar antagits riskerar att ha en konkret inverkan på deras situation, vilket innebär att de ska anses som ”intresserade parter”. Tribunalen understryker i detta avseende att de italienska myndigheternas åtaganden avseende omstruktureringsplanen, vilka enligt sökandena skulle ha medfört en betydande ekonomisk förlust för innehavarna av FRESH-obligationer, utgör en integrerad del av de anmälda stödåtgärderna, vilket innebär att beslutet att inte göra invändningar avser dessa åtgärder och åtaganden i deras helhet. Eftersom detta beslut innebär att genomförandet av nämnda stödåtgärder godkänns samtidigt som dessa åtaganden blir bindande, påverkas sökandenas situation med nödvändighet av samtliga dessa omständigheter och sökandena kan endast tillvarata sina intressen genom att yrka att beslutet ska ogiltigförklaras i sin helhet.

Tribunalen prövar därefter frågan huruvida sökandena har ett berättigat intresse av att få saken prövad och huruvida de har rätt att väcka talan mot beslutet att inte göra invändningar.

Tribunalen konstaterar för det första att sökandena, i egenskap av intresserade parter, har ett berättigat intresse av att få till stånd en ogiltigförklaring av beslutet att inte göra invändningar, vars innehåll är nära knutet till de italienska myndigheternas åtaganden avseende omstruktureringsplanen för BPMS. En ogiltigförklaring av detta beslut kan nämligen medföra en fördel för dem, eftersom ogiltigförklaringen skulle leda till att det formella granskningsförfarandet inleds, inom ramen för vilket sökandena ges möjlighet att yttra sig och således påverka kommissionens bedömning av huruvida de anmälda stödåtgärderna är förenliga med den inre marknaden. En ogiltigförklaring av beslutet att inte göra invändningar skulle dessutom kunna påverka resultatet av den talan som sökandena väckt vid luxemburgsk domstol mot hävningen av FRESH-avtalen.

För det andra anser tribunalen att sökandena även har rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte göra invändningar, i den del det däri fastställs att de aktuella stödåtgärderna är förenliga med den inre marknaden, utan att det formella granskningsförfarandet hade inletts. Tribunalen påpekar att alla intresserade parter, i den mening som avses i förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF,(4) är direkt och personligen berörda av ett sådant beslut. De personer som omfattas av de processrättsliga skyddsregler som föreskrivs i artikel 108.2 FEUF och i denna förordning(5) kan nämligen endast tillvarata sina rättigheter om de har möjlighet att vid unionsdomstolen väcka talan mot beslutet att inte göra invändningar. Den särskilda egenskapen av intresserade part, i den mening som avses i förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF, vilken hänger samman med det särskilda föremålet för talan, räcker således för att en sökande som har väckt talan mot ett beslut om att inte göra invändningar ska anses individualiserad på det sätt som anges i artikel 263 fjärde stycket FEUF. Sökandena har följaktligen talerätt.


1      Enligt artikel 107.3 b FEUF om stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi.


2      Rådets förordning (EG) nr 2015/1589 av den 13 juli 2015 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9) (nedan kallad förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF). I artikel 4.3 i nämnda förordning föreskrivs att om kommissionen efter en preliminär granskning finner att en anmäld åtgärd, i den mån den omfattas av artikel 107.1 FEUF, inte föranleder tveksamhet i fråga om dess förenlighet med den inre marknaden, så ska den besluta att åtgärden är förenlig med den inre marknaden. Detta beslut kallas beslutet att inte göra invändningar.


3      Artikel 1 h i förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF.


4      Artikel 1 h i förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF.


5      Artikel 6.1 i förordningen om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF.