Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Německo) dne 5. ledna 2011 - Spolková republika Německo v. Kaveh Puid

(Věc C-4/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo

Žalovaný: Kaveh Puid

Předběžné otázky

Je třeba čl. 3 odst. 2 první větu nařízení Dublin II1, podle níž je členský stát oprávněn posoudit žádost o azyl, která u něj byla podána, i když podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení je příslušný jiný členský stát (dále jen "příslušný členský stát") (tzv. samovstup), vykládat v tom smyslu, že povinnost členského státu k výkonu práva, jež mu toto ustanovení přiznává ve prospěch dotčeného žadatele o azyl, lze dovodit také z důvodů, jež nemají původ v osobě žadatele o azyl ani nevyplývají z jiných zvláštností konkrétního případu, nýbrž které jsou dány vzhledem k situaci, jež v příslušném členském státě ohrožuje základní práva žadatelů o azyl stanovená v Listině základních práv Evropské unie (dále jen "Listina")?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Jsou dány relevantní důvody pro povinnost samovstupu členského státu vzhledem k situaci existující v příslušném členském státě, pokud jde o záruky v oblasti lidských práv zakotvené v čl. 3 odst. 1, článku 4, článku 18, čl. 19 odst. 2 a článku 47 Listiny již na základě skutečnosti, že příslušný členský stát po dobu, jejíž trvání nelze odhadnout, zásadním způsobem nesplňuje jednu nebo více podmínek, jež stanoví směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (Úř. věst. L 31, s. 18), a ustanovení směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka (Úř. věst. L 326, s. 13)?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku:

Je dána povinnost členského státu k výkonu práva podle čl. 3 odst. 2 první věty nařízení Dublin II s ohledem na výše uvedené záruky Listiny každopádně tehdy, pokud v příslušném členském státě existuje zvlášť závažná situace, kdy jsou zásadním způsobem zpochybněny procesní záruky pro žadatele o azyl nebo kdy je ohrožena existence nebo tělesná integrita převzatého žadatele o azyl?

V případě kladné odpovědi na druhou nebo třetí otázku:

Vyplývá z povinnosti členského státu k výkonu práva podle čl. 3 odst. 2 první věty nařízení Dublin II vymahatelný subjektivní nárok žadatele o azyl vůči členskému státu, aby provedl samovstup?

____________

1 - Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 50, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 109).