Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Saksamaa) 5. jaanuaril 2011 - Saksamaa Liitvabariik versus Kaveh Puid

(kohtuasi C-4/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Saksamaa Liitvabariik

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Kaveh Puid

Eelotsuse küsimused

Kas määruse nr 343/2003 artikli 3 lõike 2 esimest lauset1, mille kohaselt on liikmesriigil õigus talle esitatud varjupaigataotlust, mille läbivaatamise eest vastutab määruse nr 343/2003 artikli 3 lõike 1 kohaselt teine liikmesriik (edaspidi "vastutav liikmesriik"), nimetatud vastutusest olenemata erandina läbi vaadata (nn vastutuse ülevõtmine), tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi kohustus kasutada talle viidatud sättega antud õigust asjaomase varjupaigataotleja kasuks võib tekkida ka põhjustel, mis ei ole seotud varjupaigataotleja isikuga ega muude konkreetse juhtumi eriliste asjaoludega, vaid mis tulenevad sellest, et varjupaigataotlejad on vastutavas liikmesriigis olukorras, milles võidakse rikkuda nende põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi "põhiõiguste harta")?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas olulised põhjused selleks, et liikmesriigil tekiks vastutuse ülevõtmise kohustus tulenevalt varjupaigataotleja olukorrast vastutavas liikmesriigis, pidades silmas põhiõiguste harta artikli 3 lõikes 1, artiklis 4, artiklis 18, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 47 sätestatud põhiõiguste tagamist, võivad tuleneda juba üksnes asjaolust, et vastutav liikmesriik jätab pikema aja jooksul ja olulises osas täitmata ühe või samaaegselt mitu nõuet, mis on sätestatud nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (ELT L 31, lk 18; ELT eriväljaanne 19/06, lk 101), ja nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiivis 2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta (ELT L 326, lk 13)?

Kui vastus teisele küsimusele on eitav:

Kas liikmesriik on kohustatud kasutama määruse nr 343/2003 artikli 3 lõike 2 esimese lausega antud vastutuse ülevõtmise õigust - pidades silmas eespool viidatud põhiõiguste hartaga tagatavaid põhiõigusi - igal juhul siis, kui vastutavas liikmesriigis esinevad eriti olulised puudused, mis seavad põhimõtteliselt kahtluse alla varjupaigataotleja menetluslikud tagatised või ohustavad üleantud varjupaigataotleja eksistentsi või füüsilist puutumatust?

Kui vastus teisele või kolmandale küsimusele on jaatav:

Kas tulenevalt liikmesriigi kohustusest kasutada määruse nr 343/2003 artikli 3 lõike 2 esimese lausega antud vastutuse ülevõtmise õigust on varjupaigataotlejal maksmapandav subjektiivne õigus nõuda liikmesriigilt, et viimane kasutaks seda õigust tema kasuks?

____________

1 - Nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (ELT L 50, lk 50, ELT eriväljaanne 19/06, lk 109).