Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hessischen Verwaltungsgerichtshof (Nemčija) 5. januarja 2011 - Zvezna republika Nemčija proti Kaveh Puid

(Zadeva C-4/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija

Tožena stranka: Kaveh Puid

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(2), prvi stavek, Dublinske II uredbe1, v skladu s katerim lahko država članica obravnava prošnjo za azil, ki ji je predložena, za odločanje o kateri je v skladu s členom 3(1) te uredbe odgovorna druga država članica (v nadaljevanju: odgovorna država članica), z odstopanjem od te odgovornosti (tako imenovani prevzem odgovornosti) razlagati tako, da je mogoče obveznost države članice, da pravico, ki ji jo priznava ta določba, uporabi v korist prizadetega prosilca za azil, izpeljati tudi iz razlogov, ki niso neposredno povezani s prosilcem za azil ali ki ne izhajajo iz drugih posebnosti posamičnega primera, ampak izhajajo iz položaja v odgovorni državi članici, ki ogroža temeljne pravice prosilcev za azil v skladu z Listino o temeljih pravicah Evropske unije (v nadaljevanju: Listina)?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali bistveni razlogi za obveznost države članice, da prevzame odgovornost zaradi položaja v odgovorni državi članici - ob spoštovanju temeljnih pravic v členih 3(1), 4, 18, 19(2) in 47 Listine - izhajajo že iz tega, da odgovorna država članica v daljšem časovnem obdobju v bistvenem ne izpolni posamičnih in/ali več sočasnih zahtev, ki izhajajo iz Direktive Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil (UL L 31, str. 18) in iz določb Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah (UL L 326, str. 13)?

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen:

Ali ima država članica obveznost, da v vsakem primeru, ko v odgovorni državi članici obstajajo posebej usodne nepravilnosti, ki načelno vzbujajo dvom v procesna jamstva prosilcev za azil ali ki ogrožajo obstoj ali telesno nedotakljivost predanih prosilcev za azil, ob upoštevanju zgoraj navedenih jamstev Listine izvaja pravice v skladu s členom 3(2), prvi stavek, Dublinske II uredbe?

Če je odgovor na drugo ali tretje vprašanje pritrdilen:

Ali subjektivni zahtevek prosilca za azil za uresničitev prevzema odgovornosti, ki ga lahko uveljavlja nasproti državi članici, izhaja iz obveznosti države članice, da izvaja pravico v skladu s členom 3(2), prvi stavek, Dublinske II uredbe?

____________

1 - Uredba sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države; UL L 50, str. 1.